COVID-19

COVID-19

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19) raken ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Op deze pagina geven wij actuele informatie voor marktpartijen.

Uitgangspunt

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de projecten, werkzaamheden en aanbestedingen door te laten gaan, onder voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. Daarbij hebben we nauw contact met de betrokken brancheorganisaties, houden de vinger aan de pols en werken in goed overleg samen.

Protocol ‘samen veilig doorwerken’

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, hebben overheid, werkgevers en werknemers gewerkt aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit wordt regelmatig bijgewerkt. Zo communiceren we actief hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn. Op deze manier komt het werk dat door kan gaan niet onnodig stil te liggen. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM.

Meldpunt corona Rijkswaterstaat

Samen met de marktpartijen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat beheer en onderhoud, vervanging en renovatie, aanleg en weg- en watermanagement, zoveel als verantwoord mogelijk door kan gaan. Dat doen we in nauwe samenwerking met de betrokken brancheorganisaties, die intensief communiceren met de leden. We begrijpen echter ook dat marktpartijen met vragen kunnen blijven zitten voor Rijkswaterstaat. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het speciale Vragenformulier COVID-19 of u kunt bellen met het Klanten Contact Centrum van Rijkswaterstaat: 088-7970788.

Wat betekent de coronacrisis voor de bouw- en technieksector?

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom heeft het kabinet een aantal afspraken gemaakt met de sector.

Handelingskaders

Om marktpartijen zo veel mogelijk duidelijkheid, zekerheid en stabiliteit te bieden gedurende de coronacrisis, heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met de markt 2 handelingskaders opgesteld. Het handelingskader contracten en aanbestedingen biedt marktpartijen en Rijkswaterstaat een handvat om samen tot oplossingen te komen bij knelpunten door de coronamaatregelen. Het handelingskader liquiditeit en betalingen helpt marktpartijen en Rijkswaterstaat om snelheid en continuïteit van betalingen mogelijk te maken.

Aanbestedingen

Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen. Ook met andere grote opdrachtgevers worden hierover komende tijd afspraken gemaakt. Daarnaast wordt bevorderd dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en gemeenten blijft doorgaan zodat de orderportefeuilles gevuld kunnen blijven en werknemers in dienst kunnen blijven.

Lopende projecten

De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om lopende projecten verantwoord door te laten gaan. Dit vraagt van iedereen extra inspanningen. Het Rijk brengt op korte termijn in kaart welke wettelijke veranderingen op de sector afkomen en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Als er door de coronacrisis vertraging in de bouw ontstaat zullen de rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. Dit moet per geval worden bekeken. Ook met andere opdrachtgevers zoals corporaties en netbeheerders zal hierover worden gesproken.

Wordt er tijdens de coronacrisis ook nog geïnvesteerd in bouwprojecten voor de toekomst?

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door de woningbouwimpuls, de regionale woondeals, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling in de renovatieopgave.

Duur van de coronamaatregelen

We weten op dit moment niet precies hoe lang de coronamaatregelen van kracht zullen zijn. Dat brengt een grote onzekerheid met zich mee, bovenop de gevolgen van het PFAS- en het stikstofdossier waar we al mee te maken hadden. Als Rijkswaterstaat willen we er samen met u alles aan doen om zoveel mogelijk projecten als verantwoord door te laten gaan. Als er nieuwe informatie komt, wordt deze gepubliceerd op deze pagina.

Nieuws