Inkoopplanning

Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW) > 1,5 miljoen

Inkoopplanning Rijkswaterstaat november 2021

De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar, evenals de inkoopplanning ‘Kennis’. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn onder andere factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: Bediening en besturing Brabantse Kanalen (TB3), A27-A12 Ring Utrecht, InnovA 58, Lemmer-Delfzijl VenR tranche 4, Renovatie Krammersluizencomplex, Kunstwerken A44, Ontwerpen en uitvoeren van G6a - verbeteren wateraanvoer Noordervaart, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N35 Nijverdal-Wierden, KW Daelderweg, Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II, Groot onderhoud stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek, VenR Spooldersluis, Langsdammen Nieuwe Waterweg, Kwelders Waddenzee, VenR Viaducten A4-A20, Demka ARK (IB), Ondersteunende diensten contractmanagement West-Nederland Noord, Sliedrechtse Biesbosch, Dijkversterking Vlieland, Tunnelrenovaties Zuid Holland, Zaarderheiken, Brug Itteren, 5 sluizen Zee & Delta, Groot variabel Onderhoud Haringvlietsluizen, Basis onderhoudscontract Zuid Nederland, MJPG Zuid-Nederland.

Recent aangekondigde aanbestedingen en gunningen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in juli 2021 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de verbreding A27 Houten-Hooipolder (noordelijke deel, Houten-Everdingen), Renovatie beweegbare delen Haringvlietbrug en Papendrechtsebrug, 3 nieuwe onderhoudscontracten voor de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas en Kustlijnzorg Heemskerk-Katwijk-Scheveningen-Callantsoog.

Sinds publicatie van de vorige inkoopplanning is ook een aantal aanbestedingen succesvol afgerond. Zo zijn de dijkversterking van Marken, de bouw van de maatregel ‘Selectieve Onttrekking’ in IJmuiden, het prestatiecontract voor het vaste onderhoud van de wegen, (beweegbare) bruggen en veerhavens in de regio West-Nederland Noord en het groot onderhoud van de John Frostbrug in Arnhem recent gegund.

Ontwikkelingen in de programmering

Rijkswaterstaat besteedt dit jaar meer geld dan ooit aan beheer en onderhoud. Tegelijkertijd neemt ook de onderhoudsopgave steeds verder toe. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat de budgetbehoefte in de periode 2022-2035 gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger ligt dan het beschikbare budget. Minister en staatssecretaris hebben voor de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de financiële situatie bij het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie (instandhouding) van Rijksinfrastructuur onlangs nog nader toegelicht.

Verschuivingen beheer- en onderhoud als gevolg van prioritering

In de inkoopplanning wordt dit zichtbaar voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de jaren 2022 tot en met 2024. Voor een deel van de projecten is nog niet volledig duidelijk wanneer en met welke scope de werkzaamheden op de markt zullen worden gezet. Ook is voor een deel van de projecten inmiddels helder dat er geen budgettaire ruimte voor is in de periode 2022 t/m 2024. Deze projecten worden in de tijd doorgeschoven. Het betreft, onder andere, de projecten Groot Onderhoud A2/A12/A27 (Nieuwerbrug – Oudenrijn – Deil), GOVA 7a: Doorvoer Noordervaart, Groot Onderhoud bruggen Zeeland en een aantal werkzaamheden aan de Maeslantkering.

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Volgende publicatie inkoopplanning

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in maart 2022 gepland. Er wordt gewerkt aan nadere invulling van de programmering voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Wanneer deze nadere invulling of ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek daartoe aanleiding geven, zal Rijkswaterstaat een geactualiseerde planning publiceren.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is in het overzicht aangegeven in welk kwartaal van welk jaar de marktbenadering is gepland. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vast ligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën:

  • Zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
  • Redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
  • Waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
  • Onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk
  • P.M. Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door stikstof kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat november 2021 GWW-werken groter dan € 100 miljoen (PDF, 274 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning maart 2021 en de Inkoopplanning juli 2021 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas Droog biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over de inkoopplanning. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u een e-mail sturen.

Aan deze inkoopplanning en bijbehorende producten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met de Servicedesk Zakelijk.