Inkoopplanning

Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW) > 1,5 miljoen

Inkoopplanning Rijkswaterstaat maart 2021

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van maart 2021. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

Correctie 24 maart 2021: bij de op 4 maart 2021 gepubliceerde inkoopplanning is de inkoop met zaaknummer 31161843 niet geheel correct opgenomen en ontbreekt het project met zaaknummer 31164527.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

Via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de factsheets beschikbaar. Er zijn onder andere factsheets voor de volgende projecten: A27 Houten-Hooipolder, InnovA58, Van Brienenoordbrug, A2 Het Vonderen-Kerensheide, Renovatie Krammersluizen, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, Vervanging en renovatie A73 Roertunnel en Tunnel Swalmen, Bediening en besturing Maasobjecten en Tilburg (TB) 3 en Renovatie Princes Marijkesluis.

Nieuwe projecten op de planning

De inkoopplanning kent 27 nieuwe projecten die Rijkswaterstaat heeft gepland om op de markt te zetten. Opvallende nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld Zuidasdok – Hoofdcontract Knooppunt Nieuwe Meer, prestatiecontract Uiterwaarden, Groot Onderhoud Wegen Noord-Nederland en renovatie van de Spooldersluis.

Lopende of recent afgeronde aanbestedingen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in november 2020 is voor dertien werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn groot onderhoud wegen West Nederland-Zuid, de realisatie van OV & DVM Systemen (Openbaar Vervoer en Dynamisch Verkeers Management) en het prestatiecontract onderhoud Oosterscheldekering.

Onzekerheden en wijzigingen

Bij het opstellen van de inkoopplanning heeft Rijkswaterstaat altijd te maken met onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de indicatie van het moment van marktbenadering. Meerdere projecten op de planning van maart 2021 hebben de status ‘onzeker’. De inschatting bij deze projecten is dat er een afwijking mogelijk is van meer dan 6 maanden. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen die veel onzekerheid met zich meebrengen, zoals de stikstofproblematiek, PFAS en de coronapandemie.

Gevolgen uitspraak RvS stikstofberekening

In januari heeft de Raad van State bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van de Via15 bepaald dat de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend, opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. De consequenties van die uitspraak worden momenteel in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een aantal projecten op de inkoopplanning nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is in het overzicht aangegeven in welk kwartaal van welk jaar de marktbenadering is gepland. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vast ligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën:

  • Zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
  • Redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
  • Waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
  • Onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk
  • P.M. Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door stikstof (impact uitspraak van de Raad van State van januari 2021 inzake ViA15) kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.

Ingenieursdiensten

De Samenwerkingsovereenkomst SO3 is geëindigd per 1 december 2020. Voor deze inkopen wordt een regulier inkooptraject gevolgd. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe generatie uitbesteding van diensten, waaronder SCB, Projectbeheersing, Integrale Veiligheid en Ingenieursdiensten. In de inkoopplanning maart 2021 zijn alle inkopen op het gebied van SCB, PB, IV en Ingenieursdiensten te vinden op het tabblad ‘Ingenieursdiensten’.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen (PDF, 336 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning november 2020 en de Inkoopplanning maart 2021 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas Droog biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u een e-mail sturen.

Aan deze inkoopplanning en bijbehorende producten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met de Servicedesk Zakelijk.