Privacystatement

Privacystatement

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt over en van personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.

Uitgangspunten

Rijkswaterstaat spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG. Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Rechtmatigheid

We verwerken alleen persoonsgegevens als er een rechtmatige en voldoende concrete grondslag is. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een wettelijke taak of overeenkomst.

Doelbinding

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan ten dienste van de organisatie. We kijken daarbij altijd naar het belang van de betrokkene en het eventuele risico dat hij of zij loopt.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Accuraat

We houden de persoonsgegevens juist en actueel. Deze kunnen ook worden ingezien en gewijzigd door de betrokkene, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Security

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Transparantie

We geven inzicht in onze gegevensverwerkingen en onze samenwerkingspartners. We zijn open over datalekken en over de stappen die we nemen om ze te voorkomen.

Periode van dataopslag

Persoonsgegevens slaan we niet langer op dan strikt noodzakelijk.

Accountability

We maken voor iedereen zichtbaar dat we ons houden aan bovenstaande principes. Zo houden we in een register bij welke verwerkingen van persoonsgegevens we doen.

We zijn zorgvuldig en terughoudend als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Zo werken we aan elke dag aan een privacybewust Rijkswaterstaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag uw gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig zijn privacybeleid en voert deze zelfstandig uit.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen van gegevens

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gegevensverwerkingen . Het doel van het overzicht is u in één oogopslag een globaal beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken in het kader van onze missie.

Verwerking persoonsgegevens bij wegverkeer

Camerabeelden rijkswegen
Camerabeelden tunnels
Camerabeelden bruggen en sluizen
Uitvoeren taak
Ja
Ja
Ja
Wettelijke verplichting
Nee
Ja
Nee
Netwerkbeheer en beveiliging
Ja
Ja
Ja
Verbeteren wegverkeersmanagement
Ja
Ja
Ja
Verstrekken aan derden o.b.v. wettelijke verplichting
Ja, alleen bij incidenten en toezicht & handhaving
Ja, alleen bij incidenten en toezicht & handhaving
Ja, alleen bij incidenten en toezicht & handhaving

Lees meer over de verwerking van uw gegevens op de pagina Verwerking persoonsgegevens bij wegverkeer.

Verwerking persoonsgegevens bij scheepvaartverkeer

Identificatie schip en opvarenden
Positie schip
Lading
Contactgegevens t.b.v. verkeersinformatie
Uitvoeren taak
Ja, indien verplicht
Ja, indien verplicht
Ja, indien verplicht
Ja, op vrijwillige basis
Wettelijke verplichting
Ja, indien verplicht
Ja, indien verplicht
Ja, indien verplicht
Nee
Netwerkbeheer en beveiliging
Nee
Ja
Ja
Nee
Verbeteren scheepvaartverkeersmanagement
Nee
Ja
JaJa
Verstrekken aan derden o.b.v. wettelijke verplichting
JaJaJaNee

Lees meer over de verwerking van uw gegevens op de pagina Verwerking persoonsgegevens bij scheepvaartverkeer.

Verwerking persoonsgegevens bij zakelijk contact

Contactgegevens
Financiële gegevens
Contract/opdracht
Gebruikersnamen en IP-adressen
Uitvoeren taak
Ja
JaJaNee
Netwerkbeheer en beveiliging
Nee
NeeNeeJa
Contractmanagement
JaJaJaNee

Lees meer over de verwerking van uw gegevens op de pagina Verwerking persoonsgegevens bij zakelijk contact.

Verwerking persoonsgegevens bij overig contact

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Rijkswaterstaat bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. Per verwerkingsdoeleinde wordt bepaald hoe lang de gegevens relevant zijn en bewaard moeten worden.

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. In deze privacystatement staat al omschreven welke persoonsgegevens wij registreren en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Inzageverzoek

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via dit privacystatement dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken. Geef dan duidelijk op het formulier aan dat u een inzageverzoek wenst, en vul in elk geval in:

  • Uw naam
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Omschrijving van uw verzoek

Let op:

  • Wij vragen u daarbij om het BSN-nummer en de pasfoto op de kopie van uw identificatiebewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig.
  • Met behulp van de KopieID-app kunt u een foto maken waarbij BSN-nummer en pasfoto automatisch onzichtbaar worden gemaakt.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over de privacystatement van Rijkswaterstaat? Vul het contactformulier in.