Wetten, regels en vergunningen

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen is 130 km/u. Maar op diverse plekken en tijden geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, de leefbaarheid rondom de snelwegen en het milieu.

Inhaalverbod vrachtwagens

Op sommige snelwegen in Nederland mogen vrachtwagens niet inhalen. Bijvoorbeeld omdat het te druk is op de weg.

Algemene verkeersregels

In het verkeer moet u zich aan verkeersregels houden. Deze regels zorgen voor veiligheid en een goede doorstroming op de weg.

Geluid langs rijkswegen

Op de rijkswegen rijdt veel verkeer en dat leidt soms tot geluidoverlast bij omwonenden. Rijkswaterstaat pakt geluidoverlast aan.

Tracéwet

In de Tracéwet staat precies vastgelegd welke stappen Rijkswaterstaat moet nemen om een weg te kunnen aanleggen of verbreden.

Gedoogplichten onder de Omgevingswet

Soms moeten ondernemers op uw grond zijn voor werkzaamheden die van algemeen nut zijn. U kunt via de Omgevingswet verplicht worden het werk toe te staan.

Zienswijzen en bezwaar

Bent u het niet eens met een afgegeven vergunning of het ontwerp van bijvoorbeeld een weg? Dan kunt u uw zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen of bezwaar maken tegen de vergunning.