Op weg naar een vitale infrasector

Op weg naar een vitale infrasector

Op meerdere manieren zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich de komende jaren in voor een brede transitie in de infrasector.

Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Op deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen dit transitieprogramma.

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft, als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens van zowel het ministerie als Rijkswaterstaat om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

In 2019 hebben we samen met McKinsey & Company onderzocht of we die taak samen met de markt ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren, is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de conclusie van het onderzoek.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ staat hoe Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen zich de komende jaren willen inzetten. Met onderzoek en experimenten werken partijen stapsgewijs toe naar een vitale infrasector, die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarbij sprake is van beheerste risico’s. Er zijn ruim 20 maatregelen gepland, waarvan de meeste al in 2020 starten.

Acties plan van aanpak

De acties in het plan van aanpak lopen uiteen van verbetering van de inkoopplanning van Rijkswaterstaat, en daarmee vergroten van inzicht in de inkoopbehoefte voor de markt, tot experimenten binnen concrete projecten. Dit wordt ondersteund met onderzoeken die de feitenbasis verder versterken, zoals onderzoek naar leerervaringen uit eerdere programma’s en projecten. Ook is er een onderzoek naar verdienmodellen van de toekomst, dat wordt getrokken door de markt.

Samenwerking

Het plan van aanpak is in nauwe samenwerking en overeenstemming met brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers, Techniek NL, NL Digital, Cumula Nederland, NL Ingenieurs en Astrin en verschillende individuele marktpartijen tot stand gekomen.

Partijen zijn op meerdere manieren betrokken, zoals een open consultatie via internet, afstemming met vertegenwoordigende brancheorganisaties op basis van een 1e conceptversie en een consultatie tijdens een 24-uurssessie met een aantal genodigden op basis van een vergevorderd concept. De leidende principes uit de Marktvisie en het onderzoek uitgevoerd met ondersteuning van McKinsey & Company dienden als basis voor het plan.

Taskforce Infra

De Taskforce Infra speelt een belangrijke rol als aanjager bij de uitwerking en implementatie van het plan van aanpak en het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De manier waarop in de Taskforce Infra door marktpartijen en Rijkswaterstaat wordt gewerkt, is een voorbeeld van de nieuwe samenwerking. Die nodig is voor het realiseren van de opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Zoals de leden van de Taskforce omschreven: ‘Het proces van samenwerken, het creëren van begrip voor elkaars problemen door aan concrete projecten en kansen te werken en de slagkracht die we als sector via de TFI weten te bereiken, willen we behouden.’

Om die succesvolle samenwerking voort te zetten geven Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers en Cumela een vervolg aan de samenwerking met de Taskforce 2.0. Daarin wordt gezamenlijk verder gewerkt aan de uitwerking van concrete voorstellen en maatregelen voor de transitie naar de vitale infrasector.

De Taskforce 2.0 is opnieuw een plek voor uitwisseling en dialoog tussen marktpartijen en Rijkswaterstaat en hun respectievelijke achterban. Aan de basis daarvan staat altijd de ontwikkeling van de bestaande en toekomstige orderportefeuille. De deelnemers aan de Taskforce brengen expertise en ervaring mee en delen open en transparant hun inzichten, informatie en achtergronden waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van feiten, cijfers en inzicht vanuit concrete projecten.

Werkgroepen

Vanuit Taskforce 2.0 zijn 8 werkgroepen actief. Deze werkgroepen bestaan uit leden van zowel de marktpartijen als Rijkswaterstaat en hebben een gezamenlijk voorzitterschap. Zij werken samen aan een verdieping van de vraagstukken die in de Taskforce aan de orde komen met als doel gerichte voorstellen te doen voor de verandering en de verbetering van aanpak en processen. Met deze manier van werken komen voorstellen vanuit een gezamenlijk perspectief tot stand en is er de zekerheid van een brede toetsing en draagvlak binnen de markt en Rijkswaterstaat. Dat maakt de daadwerkelijke implementatie van voorstellen effectiever en efficiënter.

Een overzicht van de werkgroepen binnen de Taskforce 2.0:

Werkgroep 1: monitoring & continuering productie inclusief inkoopplanning

Deze werkgroep is gericht op: 1) monitoren uitkomsten van TFI 1.0; 2) verbeteren & robuuster maken inkoopplanning; 3) vergroten inzicht op verwachte productieomvang van Rijkswaterstaat richting de markt; 4) adviseren over maatregelen t.b.v. de continuïteit in de productie.

Werkgroep 2: stikstof

Deze werkgroep is gericht op het delen van informatie over het issue stikstof. Daarnaast wordt gezamenlijk verkend welke voorstellen kunnen worden uitgebracht voor het aanpakken van het stikstofprobleem in de gebruiksfase.

Werkgroep 3: versnelling voorbereidingsfase

Deze werkgroep is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van verbeterde methoden om versnelling in de planstudies (en planfases bij vervanging en renovatie) en contractvoorbereiding te bereiken.

Werkgroep 4: tenderprocedures werken

Deze werkgroep pakt de draad op waar werkgroep 3 ophoudt en kijkt naar de tenders van werken t.b.v. de realisatiefase. Zij is daarmee gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van verbeterde methoden voor de aanbestedingsprocedure werken, gericht op reductie tenderkosten en verhogen effectiviteit geleverde inspanning. 

Werkgroep 5: 2-fasen aanpak

Deze werkgroep is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van methoden om de 2-fasen aanpak binnen opdrachten van Rijkswaterstaat verder vorm te geven. De werkgroep adviseert Rijkswaterstaat bij het opstellen van een generiek handelingskader voor de toepassing van de 2-fasen aanpak bij Rijkswaterstaat geselecteerde projecten in 2021.

Werkgroep 6: verdienvermogen infrastructuur

Deze werkgroep is gericht op het analyseren en door ontwikkelen van het huidige verdienmodel en het vinden van nieuwe verbeterde verdienmodellen voor de sector.

Werkgroep 7: porfolio- & performancemanagement

Deze werkgroep is gericht op het ontwikkelen van de porfolio-aanpak binnen Rijkswaterstaat inclusief performancemanagement.

Werkgroep 8: klankbord assetmanagement

Deze werkgroep is gericht op het door ontwikkelen van de reguliere beheer- en onderhoudscontracten in combinatie met grote aandacht voor assetmanagement.

Voortgang

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van het transitieprogramma en zal regelmatig berichten over resultaten behaald binnen dit traject. Volg hierover ook de nieuwsberichten op deze pagina.

Documenten

Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste documenten rond het programma:

Nieuws