Duurzaam inkopen in het inkoopdomein GWW

Duurzaamheid is onderdeel van alle projecten die Rijkswaterstaat op de markt zet. In de voorbereiding brengen we de duurzaamheidskansen in beeld en dagen we de markt uit om met duurzame oplossingen te komen. De komende jaren komt de lat steeds hoger te liggen.

Rijkswaterstaat past sinds 2010 bij alle aanbestedingen de criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen toe. Hiermee voldoen we aan de Rijksbrede minimumeisen voor duurzaam inkopen. Dit betreft niet alleen projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector), maar ook inkopen op het gebied van ICT, kennis en bedrijfsvoering.

Instrumenten bij duurzaam inkopen

Verder hanteert Rijkswaterstaat op dit moment 2 standaardinstrumenten om duurzaamheid bij aanbestedingen binnen de GWW aan bod te laten, namelijk de CO2-prestatieladder en DuboCalc

CO₂-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Vanaf 2013 stimuleert Rijkswaterstaat de CO2-reductie bij alle projecten. Het niveau waarop de aanbieder is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder is een van de gunningscriteria. Met behulp van de CO2-prestatieladder kan een aannemer aantonen dat hij in zijn bedrijf en in projecten maatregelen neemt die leiden tot beperking van CO2-emissies. Op deze manier wordt de duurzaamheid van de aanbiedende partij in de aanbesteding meegenomen.

DuboCalc

Bij een groot aantal projecten is de duurzaamheid van het ontwerp en de uitvoering van de aanbieding zelf een gunningscriterium. Dit gebeurt op basis van de Milieukostenindicator. Deze MKI-waarde wordt berekend met behulp van DuboCalc. DuboCalc is het instrument waarmee berekend wordt welke milieukosten een ontwerp heeft.

Op basis van de MKI - waarde kunnen verschillende ontwerpen en/of inschrijvingen objectief worden vergeleken. Zo beloont Rijkswaterstaat de toepassing van duurzaam asfalt, duurzaam beton en efficiënte bouwlogistiek. Hiermee stimuleren we hergebruik van materialen, beperking van primaire grondstoffen en de keuze voor grondstoffen en werkwijzen met een minimale CO2-emissie. DuboCalc is sinds 2012 bij circa 40 aanbestedingen toegepast.