Inkoopbeleid

De politiek wil een flexibele en compacte overheid, terwijl het productievolume hoog moet blijven. Rijkswaterstaat heeft de markt dus steeds meer nodig om haar eigen productie en doelstellingen te bewerkstelligen. Uitvoerende taken worden daarbij zoveel mogelijk aan de markt overgelaten.

Rijkswaterstaat streeft daarbij naar:

Inkoopstrategie

Om hier op een goede manier invulling aan te geven is voor heel Rijkswaterstaat de inkoopstrategie ontwikkeld: de Marktvisie. In dit document staan de inkoopambities en de doelstellingen van heel Rijkswaterstaat beschreven, inclusief de nieuwe rolverdeling tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen.

Dit gedachtengoed is samen met de markt verder uitgewerkt in het programma 'Op weg naar een vitale infrasector' en de Taskforce Infra (TFI). Voor meer informatie zie Op weg naar een vitale infrasector.

E-factureren

De handmatige verwerking van facturen kost veel tijd en geld voor bedrijven en overheden. Daarom heeft de rijksoverheid e-factureren verplicht gesteld in de inkoopvoorwaarden (onder andere ARVODI, ARIV, ARBIT) bij overeenkomsten met leveranciers. Een e-factuur moet aan dezelfde eisen voldoen als een papieren factuur. Voor een goede verwerking van een e-factuur gelden afspraken voor specificaties, transport en adressering.

U kunt als leverancier op verschillende manieren e-facturen sturen aan Rijkswaterstaat. Meer informatie vindt u op de website Helpdesk e-facturen.

Op welke manier u moet factureren en aan welke eisen u moet voldoen is vastgelegd in het contract dat u met Rijkswaterstaat heeft.

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). Het OIN-nummer van Rijkswaterstaat is: 00000001821699180000.

Meer informatie over elektronisch factureren bij de rijksoverheid vindt u in de brochure e-facturatie rijksoverheid.

Aanbesteden en contracteren

Als overheid is Rijkswaterstaat aanbestedingsplichtig. Hoewel we op een efficiënte wijze inkopen (tegen zo laag mogelijke transactiekosten), betekent het niet dat alleen de prijs doorslaggevend is. We streven naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. We laten graag ruimte voor het inzicht en de efficiëntie van marktpartijen. Onze vraagspecificaties, programma’s van eisen en contractvormen zijn daarop afgestemd. We laten veel verantwoordelijkheid bij marktpartijen en sturen zoveel mogelijk op afstand.

Scheiding van belang

In het contact met marktpartijen hanteert Rijkswaterstaat de Nota Scheiding van Belang. Daarin zijn maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Kansen MKB

Ook het midden- en kleinbedrijf wordt zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om op onze opdrachten te bieden. Financieel-economische eisen worden niet hoger gesteld dan strikt noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de eisen aan combinatie-inschrijvers.

Duurzaam en innovatiegericht inkopen

Rijkswaterstaat koopt volledig duurzaam in. Partijen die voor of met ons willen werken, moeten aan minimumduurzaamheidseisen voldoen. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat gebruik van de CO2-prestatieladder en DuboCalc om aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Hiermee stimuleren we de markt om duurzaam aan te bieden.

Daarnaast zoekt Rijkswaterstaat naar vernieuwende oplossingen voor de intensief gebruikte netwerken (wegen, vaarwegen en kunstwerken). Daar wil Rijkswaterstaat op een innovatieve manier mee omgaan: duurzamer, veiliger, goedkoper en met een grotere functionaliteit van de bestaande infrastructuur. Maar innovaties komen niet zomaar tot stand; het begint bij gerichte inkoop. Het beleidskader innovatiegericht inkopen reikt daarvoor de instrumenten aan.

Eigen initiatief

Via een zogenaamd eigen initiatief kan een bedrijf of particulier een ongevraagd voorstel doen aan Rijkswaterstaat voor een publieke investering. Concrete initiatieven van buitenaf over infrastructuur zijn welkom. Zo proberen we de denkkracht van de markt optimaal te benutten.