Werkwijze Informatievoorziening

De inkoop van het domein Informatievoorziening (IV) is belegd bij het Inkoopcentrum IV van de Centrale Informatievoorziening (CIV), een van de landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Het inkoopcentrum is de schakel tussen klant en markt bij de verwerving van IV-producten en diensten voor Rijkswaterstaat.

Bij IV-producten en -diensten gaat het om producten/diensten als:

  • het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens
  • het ontwikkelen en beheren van applicaties
  • het bouwen en beheren van ICT-netwerken: denk aan servers, datacentra en glasvezel, maar ook aan wegkantstations en de besturingssystemen van tunnels en bruggen.

i-Strategie

Het gebruik van data maakt de informatievoorziening steeds sneller. Gebruikers van onze infrastructuur verwachten actuele en klantgerichte data van Rijkswaterstaat. Ook rekenen ze op een soepele doorstroming en geen storingen. We willen gebruikers juist en snel informeren, meer rendement halen uit data en de infrastructuur beter beheren en onderhouden met behulp van ‘slimme informatievoorziening’, zoals sensoring.

In de vernieuwde i-Strategie 2.0 beschrijft Rijkswaterstaat hoe we de komende 4 jaar ons werk verbinden met dat van onze opdrachtnemers, ketenpartners en gebruikers. Onze opgave voor de toekomst is dat we informatievoorziening integraal onderdeel maken van ons werk.

Bekijk rapport en flyer i-Strategie 2.0

Video vernieuwde I-Strategie 2.0

(Beelden van lichtvlekken en van strakke lijnen boven water. Over een snelweg razen felgekleurde lichtlijnen. Robots helpen mensen en fabriceren producten, onbemande wagentjes rijden in een hal. Blauwe stralen schieten omhoog uit gebouwen. Een kaart van Nederland met een wirwar van gloeiende lijnen. Beeldtitel: i-Strategie van Rijkswaterstaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: De wereld verandert. We worden steeds digitaler en meer en meer verbonden. Als Rijkswaterstaat hebben we óók met veranderingen te maken. De druk op het wegennet neemt toe en het weer wordt steeds extremer. De infrastructuur blijft van levensbelang voor maatschappij en economie. Burger en bedrijfsleven staan daarbij centraal. Om klaar te zijn én te blijven voor de toekomst vernieuwt onze organisatie. In ons werk wordt de rol van ICT en data steeds groter. Het helpt Rijkswaterstaat om taken slimmer, sneller en beter uit te voeren. Kennis van informatievoorziening is een aanvulling op civiele techniek. Hiermee kunnen we het beheer van wegen, waterwegen, bruggen en sluizen effectiever en kostenefficiënter uitvoeren. We zetten ons ook in voor de harmonisatie van alle verkeerscentrales. En we pakken het inwinnen van gegevens slimmer aan net als het verwerken van data. (Twee mannen bij een bassin met golven.) Samen met marktpartijen ontwikkelen we voor onze data nieuwe en waardevolle toepassingen. De belangrijkste systemen gaan we daarbij 24 uur per dag risicogestuurd monitoren. (Camerabeelden van snelwegen.) Het Security Operations Center delen we met andere overheden. En in ruil daarvoor maken wij dan weer gebruik van hún generieke diensten. (Een satelliet. Blauwe stralen schieten gebouwen in.) RUSTIGE MUZIEK De afgelopen jaren hebben we bewust gebouwd aan een robuuste infrastructuur. Daarvoor zijn we pilots gestart met nieuwe technologie. Zo zetten we drones en lasers in voor inspecties. En we koppelen supersnelle wifi langs snelwegen aan navigatiesystemen. Zo kunnen we bestuurders helpen beter te anticiperen op verkeerssituaties. De filedruk brengen we accurater in kaart door het aantal IP-nummers van voertuigen op een traject te turven. Opstoppingen bij sluizen voorkomen we door informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen schepen onderling. En dan werken we ook nog samen met markt- en kennisinstituten om nieuwe inzichten op te doen en uit te wisselen. Met elkaar bepalen we waar we de komende jaren in willen investeren en waarmee we vooruit willen. We leggen het vast in onze i-Strategie en i-Visie. Want hoe hard de wereld ook verandert, Rijkswaterstaat blijft vooruitkijken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voor een verschijnen lachende mensen. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2015.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Rijkswaterstaat beheert ruim 400 bedienbare kunstwerken. Tunnels, bruggen, sluizen, keringen, gemalen en stuwen. In al die kunstwerken zit informatietechnologie, waarmee we bijvoorbeeld installaties in tunnels aansturen, een brug veilig openen, en de kering op het juiste moment laten sluiten. Dit noemen we ook wel industriële automatisering. Rijkswaterstaat wil zijn netwerken en bedienbare kunstwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar houden. De wereld verandert en Rijkswaterstaat moet snel en flexibel kunnen inspelen op de digitalisering en maatschappelijke veranderingen. We gaan daarom zelf meer regie pakken en kennis in huis halen bij het ontwikkelen van industriële automatisering. Zo zijn we niet alleen een betere gesprekspartner voor onze opdrachtnemers, we verwachten ook onze kunstwerken efficiënter te beheren, te bedienen en te onderhouden. Door de unieke oplossingen in de industrie‘le automatisering van deze kunstwerken, wordt dat steeds moeilijker. Voor bediening, die steeds meer op afstand plaatsvindt, zijn deze unieke oplossingen ook onhandig. We willen overal op dezelfde manier kunnen bedienen. Rijkswaterstaat gaat daarom de complexiteit terugbrengen en werkt aan de uniformering van processen en standaardisering van onze systemen. Dit vraagt ook dat we op een andere manier gaan samenwerken in onze organisatie en met onze opdrachtnemers. De eerste standaarden ontwikkelen we voor tunnels en bruggen. Denk aan een standaard bedienwerkplek, standaard video- en audiovoorzieningen en standaard hard- en software voor de bediening. Ondertussen doen we ook ervaring op bij de renovatie van de Wantijbrug met de standaardisering van de bouwsteen voor bediening, besturing en bewaking. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren samen met zijn opdrachtnemers ontdekken hoe deze standaardisering en nieuwe manier van werken, kan worden vormgegeven. Zodat onze objecten veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijven. Nu en in de toekomst.

Heeft u vragen over de IA-sourcingstrategie, neem dan contact met ons op via de servicedesk zakelijk.

Documenten