Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Natuurbeheer en -kwaliteit en ook biodiversiteit vormen een groot maatschappelijk vraagstuk. Biodiversiteit betekent dat er veel verschillende planten- en diersoorten voorkomen in een gebied.

Ook Rijkswaterstaat heeft natuur in beheer. Van natuurwaarden in bermen tot grote wateren zoals de Noordzee en Waddenzee en uiterwaarden bij rivieren. Wij zetten ons in om deze natuur te behouden, beheren en beschermen.

Functie kleine natuurgebieden

Natuur en biodiversiteit zijn nodig voor een stabiele leefomgeving voor mens en dier. In Nederland is er veel natuur langs snelwegen. De bermen vormen een leefgebied voor veel soorten planten en dieren en zorgen dat soorten zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. Met efficiënt bermonderhoud behouden we de biodiversiteit en versterken we de ecosysteemdiensten van bermen, zoals bestuiving door insecten en het voorkomen van bodemerosie.

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor natuur en biodiversiteit langs snelwegen en rondom water

Vergroten van biodiversiteit

We voeren bij het bermbeheer onze wettelijke verplichtingen zo goed mogelijk uit. Bijvoorbeeld door rekening te houden met wettelijk beschermde soorten. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor natuur en biodiversiteit langs snelwegen en rondom water.

We onderzoeken bijvoorbeeld verbeteringen in het vegetatiebeheer. Zo kijken we binnen naar verbeteringen in bermbeheer om bermen soortenrijker en minder gevoelig voor bermbranden te maken. Natuurgebieden die door wegen zijn versnipperd, verbinden we weer met elkaar door ecoducten. En door andere faunapassages aan te leggen.

Ontwerpen en inrichten van duurzaam natuurgebied

Bij het ontwerpen en inrichten van bermen en ingesloten terreinen kijken we naar het totaalplaatje. Het ontwerp moet bijvoorbeeld:

  • Water opvangen en tijdig kunnen afvoeren
  • Veilig zijn
  • In het omliggende landschap ingepast zijn
  • Ruimte bieden als leefgebied voor wilde planten en (kleine) dieren

Samenwerking op het gebied van biodiversiteit

Op het vlak van natuur en biodiversiteit werken we samen met verschillende partijen, waaronder provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschappen. Ook speelt dit onderwerp op internationaal niveau. Hiervoor werken we bijvoorbeeld in het internationale samenwerkingsproject All4Biodiversity.

Rijkswaterstaat en biodiversiteit

Bij het bermonderhoud houden we rekening met beschermde soorten en vervangen we gekapte bomen. Daarnaast onderzoeken we hoe de natuur en biodiversiteit langs snelwegen verder kunnen worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste maaischema’s.

Rijkswaterstaat onderzoekt als beheerder van grote wateren hoe veiligheid en natuur gecombineerd kunnen worden. Met bijvoorbeeld de aanleg van nevengeulen langs de grote rivieren.