Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.


Er zijn 67 projecten gevonden.

Vuurtoren Lange Jaap

De situatie rond vuurtoren Lange Jaap is te onveilig, daarom moeten we actie ondernemen. We onderzoeken een ultieme poging om de vuurtoren te stutten.

Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Maaswerken

We voorkomen met Maaswerken dat de Maas overstroomt. Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat 1800 ha nieuwe natuur.

Zandmotor: natuurlijke kustbescherming

De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland van zo'n 128 ha tussen Hoek van Holland en Scheveningen, dat ons beschermt tegen de zeespiegelstijging. Lees meer.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Brug Urmond is toe aan een opknapbeurt. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat wat de beste manier is om de brug over het Julianakanaal aan te pakken.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

We herstellen bij de Merwedes de natuurgebieden Woelse Waard en Dalemse Gat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.