Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)

In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) veranderd.

EMVI is nu een containerbegrip geworden voor 3 gunningscriteria:

 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
 • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle)
 • Laagste prijs

Wat voorheen werd aangeduid met EMVI, is nu dus BPKV geworden. Rijkswaterstaat selecteert met BPKV inschrijvingen op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit.

Onder kwaliteit verstaan we onder meer publieksgerichtheid, duurzaamheid en risicobeheersing. Rijkswaterstaat wil op deze wijze ook bijdragen aan het stimuleren van innovatie in de sector.

Monetariseren in GWW-sector

Als BPKV-methode hanteren we binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) de eigen Rijkswaterstaatmethodiek, die gebaseerd is op het berekenen van monetaire waarden. Inschrijvingen worden beoordeeld op de aangeboden prijs-/kwaliteitverhouding. Dit is de kwaliteit of meerwaarde in combinatie met de prijs. Zo helpt BPKV Rijkswaterstaat de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Waardoor wij onze taak als beheerder beter kunnen uitvoeren.

Beoordelingsschaal

Rijkswaterstaat heeft in de GWW-sector lang gewerkt met een schaal van 2 t/m 10. In de loop van 2023 maakt RWS de overstap naar een andere (progressieve) schaal van 0 t/m 3, waarbij de 0 staat voor geen meerwaarde en de 3 voor 100% meerwaarde. Voor nadelige of risicovolle inschrijvingen wordt bij de nieuwe schaal een lettercode “NR” toegekend, die leidt tot een hogere fictieve inschrijfprijs. Schematisch ziet dit er zo uit:

Omschrijving bij de scoreScore% van maximale kwaliteitswaarde
Zeer goed (veel meerwaarde)3100
Goed (ruim voldoende tot behoorlijke meerwaarde)260
Redelijk (voldoende meerwaarde)125
Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde)00
Nadelig en/of risicovolNR- 50

De nieuwe schaal zal naar verwachting bijdragen aan meer onderscheidende scores.

BPKV-model op basis van punten

De monetaire methodiek wordt toegepast binnen de GWW en bij de Ingenieursdiensten die vallen onder de raamovereenkomst. Andere inkoopdomeinen hanteren over het algemeen een BPKV-model op basis van punten, zonder toepassing van monetariseren.

Doelstellingen, criteria en waarde

Bij aanbestedingen legt Rijkswaterstaat de BPKV-methode voor het specifieke project uit in een aanbestedingsleidraad. Hierin staan onder meer onze doelstellingen, de criteria waarop wij deze beoordelen en de maximale (in geld uitgedrukte) waarde die wij aan de criteria hechten.

3 stappen

Inkopen met behulp van BPKV vindt plaats in 3 stappen:

 1. Opstellen van criteria vanuit doelstellingen en risico’s van het project.
 2. Daadwerkelijke aanbesteden, door middel van het opstellen van documenten, beoordelen van inschrijvingen en terugkoppelen van uitslagen naar de inschrijvers.
 3. Borgen van de aangeboden EMVI-meerwaarde in de uitvoeringsfase.

Beoordelen met M.A.R.K.

Beoordelen met M.A.R.K. is een methodiek van Rijkswaterstaat om inschrijvingen te analyseren. Deze methodiek maakt het voor beoordelaars makkelijker om tot een eenduidige analyse van de inschrijvingen te komen, maar stelt geen specifieke eisen aan de inschrijver; inschrijvingen kunnen op de gebruikelijke manier worden ingediend, waarbij de inschrijver zich richt op de doelstellingen en de aandachtpunten zoals die in de leidraad staan.

Het Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader (M.A.R.K.) zorgt voor structuur in de (terugkoppeling van de) beoordeling. Onderstaand filmpje legt in 2 minuten uit hoe de systematiek werkt.

STILTE GEVOLGD DOOR LEVENDIGE MUZIEK (Beeldtitel: Beoordelen met M.A.R.K. Meerkleurig Argumentatief Referentiekader. Een animatie.) VOICE-OVER: Het beoordelen van inschrijvingen gaat niet altijd even makkelijk. Vaak is er discussie over de beoordeling en vooral de vraag: wie nu eigenlijk het beste aanbod heeft. Veel discussie ontstaat omdat iedereen een tekst net anders interpreteert. En ook doordat we onbewust al oordelen voor we goed lezen wat een inschrijver precies aanbiedt. Hoe kan het beter? Door een inschrijving allemaal op dezelfde manier te lezen. Daarbij focussen we hier op de argumentatie. Elke argumentatie kent namelijk dezelfde opbouw. Of de discussie nu op kantoor is, thuis of op het sportveld. (Drie mensen staan bij een bord.) Die argumentatie-structuur ziet er zo uit. (Op het bord staat onder andere 'oorzaak'.) Oorzaak is hoe een inschrijver iets gaat realiseren. De maatregel. Gevolg is wat die maatregel bijdraagt aan de doelstelling. Het resultaat. Verklaring is het waarom. Onderbouwing is hoe de inschrijver zo zeker weet dat het werkt. Om de verschillende onderdelen in de tekst te herkennen geven we ze elk hun eigen kleur. Dit helpt ook bij het analyseren van teksten. Hoe ziet dit er nu voor een inschrijving uit? Neem dit fictieve voorbeeld. Het aanleggen van het asfalt is de maatregel. 50 procent minder onderhoud is het resultaat daarvan. Dat van die chemische samenstelling is de verklaring. En de verwijzingen naar TNO en het A95-project, dat zijn onderbouwingen. (Mensen verzamelen zich bij een bureau.) Doordat alle beoordelaars dit doen voor elke inschrijving leest iedereen op dezelfde manier. Dus we analyseren eerst voordat we gaan waarderen. Bij het waarderen van de inschrijving voeren we pas de discussie over de inhoud en gaan we oordelen. Het gevolg, het proces verloopt sneller met minder misverstanden en met een beter eindproduct. Met een beter gestructureerde beoordeling wordt het ook makkelijker de beoordelingen aan de inschrijvers uit te leggen. Daar leren zij van en het zorgt voor wederzijds begrip. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op intranet.minienm.nl/BPKV of www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG

Communicatie

Rijkswaterstaat wil met BPKV bereiken dat de markt ons optimale meerwaarde biedt. We streven er dan ook naar om zo duidelijk mogelijk met inschrijvers te communiceren. Zowel schriftelijk, in de vorm van onze BKPV-criteria, als mondeling, bij inlichtingen of dialogen.

Kwaliteit BPKV-criteria

De BPKV-criteria die wij opstellen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten de criteria:

 • meerwaarde geven voor Rijkswaterstaat
 • competitie opleveren bij inschrijvers
 • eenvoudig te begrijpen zijn voor inschrijvers
 • verschillen in kwaliteit kunnen tonen
 • zichtbaar maken of en hoe er meerwaarde is geleverd

Rijkswaterstaat heeft een standaard BPKV-model. Voor meer informatie kunt u de handleiding BPKV raadplegen.