Rijkswaterstaat als samenwerkingspartner

Veel van de projecten en activiteiten van Rijkswaterstaat zijn in samenwerking met andere overheden en partijen. Dit zijn samenwerkingen die veel verschillende vormen kunnen aannemen. 

Zo heeft Rijkswaterstaat kennis en expertise die voor anderen waardevol kan zijn en andersom kunnen samenwerkingspartners nieuwe kennis aanreiken en ondersteunen in het realiseren van de opgaven van Rijkswaterstaat.

Samen voordelen behalen

Wij gaan graag met u om tafel om te onderzoeken waar we samen voordelen kunnen behalen. Bijvoorbeeld door het inzetten van onze schaalgrootte, het samen kunnen delen van kosten of het onderling oplossen van een capaciteitsprobleem. 

Zo leveren we met elkaar maatschappelijke meerwaarde voor Nederland. Hierbij een aantal voorbeelden van samenwerking tussen Rijkswaterstaat en partners:

Aanleg van de Rijnlandroute

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland werken in een gezamenlijk projectteam aan de verbinding van de snelweg A4 en de snelweg A44, de nieuwe Rijnlandroute. Er is een gezamenlijk belang op het gebied van verkeerskunde, ruimtelijke inpassing en fysieke infrastructuur.

Training incidentmanagement

Sinds januari 2016 heeft het operationele personeel van de politie Eenheid Rotterdam de taak om bij noodhulp op de autosnelwegen incidentmanagement toe te passen. Zij vroegen Rijkswaterstaat om voor zo’n 3.000 personen een maatwerkcursus te organiseren.

Onderhoud Apeldoorns Kanaal

Rijkswaterstaat had een behoorlijke onderhoudsopgave op een deel van het Apeldoorns Kanaal. Het budget om deze opgave uit te voeren had RWS, maar de capaciteit ontbrak. 

Bij het Waterschap Vallei en Veluwe werd in diezelfde periode een project uitgesteld, waardoor er bij hen capaciteit ontstond. Daarom konden zij dit werk realiseren voor RWS. Een win-winsituatie: het capaciteitsprobleem van RWS werd opgelost en het waterschap kon zijn werkstroom hiermee constant houden. 

De samenwerking verliep soepel, waarbij ook duidelijk werd dat de gebiedskennis en het netwerk van het Waterschap goed van pas kwamen.

Bediening Stadstunnel Utrecht

Dat een tunnel veilig moet zijn, daar is iedereen het over eens. Dat vraagt specifieke kennis. De gemeente is verantwoordelijk voor de bediening van de 500 m lange Stadsbaantunnel maar heeft die kennis niet zelf in huis. 

Na een bezoek aan onze verkeerscentrale bleek het logisch om de bediening vanuit 1 punt te doen, door Rijkswaterstaat.

Rijksbrede dienstverlening

Binnen de Rijksoverheid werken ministeries en uitvoeringsorganisaties samen op het gebied van bedrijfsvoering. Verschillende uitvoeringsorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering leveren diensten aan meer dan alleen het eigen ministerie, dat zijn de zogenoemde Rijksbrede Dienstverleners. 

Rijkswaterstaat is een Rijksbrede Dienstverlener en werkt ook samen met andere Rijksbrede Dienstverleners. Meer informatie is te vinden op de website Rijksbrede dienstverleners.

Projectmanagement voor Marconiproject

De gemeente Delfzijl, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports en Groninger Landschap hebben als gezamenlijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van de Eems en het vergroten van de leefbaarheid van de stad Delfzijl. 

Onderdeel van het project is het creëren van natuur met behulp van kwelders.

Het zand en keileem dat vrijkomt bij het baggeren van de vaargeul van Rijkswaterstaat naar de Eemshaven kan hiervoor prima worden gebruikt. Rijkswaterstaat legt nu niet alleen het kwelderlandschap Marconi aan maar doet ook het projectmanagement voor de gemeente Delfzijl.

Gladheidbestrijding

Bij vorst strooit Rijkswaterstaat op haar eigen wegennetwerk. Dit kunnen we ook doen voor bijvoorbeeld gemeenten, hoogheemraadschappen of havenbedrijven. Rijkswaterstaat geeft advies of zorgt er samen met u voor dat alles vanaf de zoutinkoop tot en met het strooiwerk uitgevoerd wordt.

Versteviging stadsdijken Zwolle

Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met het verstevigen van de stadsdijken van Zwolle. De damwanden, die in beheer zijn van Rijkswaterstaat, waren aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden te bundelen met de dijkversteviging, is de investering voor het verstevigingsproject gunstiger uitgevallen.

A348 en Middachterbrug

De Middachterbrug, onderdeel van de A348, is in eigendom van Rijkswaterstaat. De provincie Gelderland heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat zij de Middachterbrug mee nemen in het groot onderhoud van de A348. 

Het voordeel is dat er hierdoor minder hinder op het wegvak is, doordat het gehele onderhoud in één keer in de markt gezet wordt.

Contact

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er legio voorbeelden waar RWS samenwerkt met andere partners. Voor verdere vragen of contact, maak gebruik van het contactformulier Servicedesk Zakelijk. 

De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord.