Stand van zaken Brexit: rustig beeld mede door goede gezamenlijke voorbereiding

Stand van zaken Brexit: rustig beeld mede door goede gezamenlijke voorbereiding

Begin januari 2021 is de nieuwe relatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) ingegaan. Dit betekent dat er sinds 1 januari 2021 andere douaneformaliteiten gelden voor onder andere het goederenvervoer tussen het VK en de EU.

In de maanden voorafgaand hebben alle betrokken partijen zich zo goed mogelijk voorbereid op de impact hiervan voor de ferryhavens, de douane, vrachtwagenverkeer en het wegennet. Wat is de situatie na een maand Brexit?

Tijdelijke parkeerlocaties

Voorafgaand aan de Brexit heeft Rijkswaterstaat in afstemming met betrokken partners, douane, veiligheidsregio’s, politie, KMar, havenbedrijven, ferrymaatschappijen, NVWA, Portbase en de betrokken decentrale overheden, tijdelijke parkeerlocaties ingericht en verkeerscirculatieplannen opgesteld. Deze gezamenlijke aanpak en de zorgvuldige voorbereiding samen met alle partners, hebben in de praktijk hun vruchten afgeworpen. In de 1e weken na 1 januari 2021 heeft Rijkswaterstaat de verkeersstromen rondom de ferryterminals gecoördineerd om mogelijke verkeerscongestie zoveel mogelijk te voorkomen.

Vrachtwagens die voor het vervoer naar het VK de benodigde documenten niet op orde hebben, worden doorverwezen naar tijdelijke parkeerlocaties dichtbij de ferryterminals. Daar hebben zij de mogelijkheid om documenten alsnog op orde te krijgen.

Afschaling IJmuiden en mainport Rotterdam

Vanwege de rustige verkeerssituatie bij de ferrylocatie in IJmuiden zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen van Rijkswaterstaat daar per 23 januari 2021 beëindigd. Het gaat dan om de inzet van onder andere verkeersregelaars, tekstkarren, tijdelijke bebordingen en het afbouwen van tijdelijke parkeerlocatie Blokkenterrein. De tijdelijke verkeersmaatregelen in de havens van Rotterdam en Vlaardingen blijven nog van kracht tot en met 11 februari 2021 en worden vervolgens in goed overleg met de partners afgeschaald.

De verkeerssituatie nabij de ferryterminals wordt de komende tijd vanuit de reguliere verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor landelijk verkeersmanagement nauw gemonitord. Daarnaast is de zogenoemde Regiodesk, gehuisvest in de verkeerscentrale bij Rhoon, actief. De informatie van de 4 verkeerscentrales in Zuid-Holland komt hier samen. Zodra er dreigende hinder is waar meerdere verkeerscentrales bij betrokken zijn, coördineert de Regiodesk de inzet van alle maatregelen voor het regionale verkeer.

Aantal onvoorbereide vrachtwagens

In de eerste 2 weken van januari 2021 lag het percentage onvoorbereide vrachtwagens dat werd doorverwezen naar een tijdelijke parkeerlocatie op ca. 20%. Inmiddels is dit aantal gedaald naar 5% gemiddeld. Bij de ferryterminal in Vlaardingen ligt dit percentage nog wel iets hoger. Maar, de vrachtwagens komen verspreid over de dag binnen, waardoor ze niet voor congestie zorgen. De meerderheid van de vrachtwagens die gebruik maakt van de tijdelijke parkeerlocaties heeft de documenten meestal binnen 1 uur alsnog in orde.

Het verkeersbeeld in de 1e weken na 1 januari is rustig en stabiel, de verkeerscirculatieplannen functioneren goed en er heeft geen noemenswaardige Brexit-gerelateerde verkeershinder plaatsgevonden.

Vervoersstromen

Echter, de vervoersstromen tussen Nederland en het VK zijn de afgelopen maand lager dan in dezelfde periode een jaar (2020) geleden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de situatie rondom Covid-19 en het feit dat bedrijven voor het aflopen van de overgangsperiode (31/12/2020) extra goederen hebben getransporteerd en voorraden hebben aangelegd in het VK.

Ook is er mogelijk een afwachtende houding bij een deel van het bedrijfsleven om handel te drijven met het VK. De verwachting is wel dat deze volumes weer zullen aantrekken. Het is dus mogelijk dat op een later moment meer drukte ontstaat rondom de ferryterminals. Daarom is en blijft het van groot belang dat bedrijven en alle betrokken partijen rekening blijven houden met de nieuwe douaneformaliteiten, ook nadat de tijdelijke verkeerscirculatieplannen zijn afgebouwd.

Nieuws

Onderliggende pagina