Herstel en bescherming oevers

Herstel en bescherming oevers

Oevers worden op veel plekken bedreigd. Wind en scheepvaart beschadigen de oevers met hun golven. Ook vervuiling ligt hieraan ten grondslag. Rijkswaterstaat legt op verschillende plekken vooroeververdedigingen aan.

Vooroeververdedigingen zijn stenen dammetjes die vlak voor de oevers in het water liggen. Dit biedt niet alleen bescherming, ook krijgen oevers hiermee de gelegenheid zich te herstellen.

Natuurgebieden op zich

Oevers zijn vaak natuurgebieden op zichzelf. Ze lopen flauw af naar de waterbodem en liggen dus deels onder en deels boven water. Door de getijden overstromen delen van de oever of komen er stukken droog te liggen (deze droge stukken heten slikken). Hierdoor ontstaat er een bijzonder verband tussen deze oevers en zeldzame planten en dieren. De slikken zijn bovendien een belangrijke voedselbron voor vogels.

Golven

Op veel plekken worden oevers echter beschadigd door golven die de wind en scheepvaart veroorzaken. Vooral op plekken waar het getij is verdwenen, door bijvoorbeeld sluizen of dammen, hebben oevers veel te lijden onder de voortdurende golfslag.

Vervuiling

Een andere bedreiging voor de natuur op de oevers is vervuiling. Vroeger werd er veel vervuild water in de rivier geloosd. Vuil in het water hecht zich gemakkelijk aan kleideeltjes in het rivierwater en bezinkt zo op plekken in de rivier waar het water minder snel stroomt: langs de rand en op de oevers.

Vooroeververdedigingen

Vooroeververdedigingen zijn een manier om de kwetsbare oevers te beschermen. Een vooroeververdediging is een stenen dammetje dat aan de rand van de rivier ligt en evenwijdig loopt aan de oever. Afhankelijk van de waterstand ligt dit dammetje net onder of net boven water. De vooroeververdediging houdt golven tegen, zodat die de oever niet meer kunnen beschadigen. Daarnaast biedt het stukje tussen de oever en het dammetje een nieuw leefgebied en een beschutte plek voor verschillende planten en dieren.