Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Waarom

  • We versterken de kust door jaarlijks zand aan te brengen (zandsuppleties)
  • Klimaatverandering en bodemdaling vragen om een nieuwe langetermijnvisie voor het kustonderhoud.
  • Daarom zoeken we naar nieuwe manieren om met zandsuppleties de kust te onderhouden.
  • Zo beschermen we Nederland ook na 2020 tegen het water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

onderzoeken langs de Noordzeekust en pilotproject in Waddenzee

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er wordt geen hinder verwacht.

Wanneer

Afgerond in maart 2021

Bekijk de volledige planning

Kustgenese 2.0

Deze video toont feiten en cijfers van de meetcampagne van 2017 in het Amelander Zeegat. Het doel van Kustgenese 2.0 is om in 2020 advies uit te brengen over het Nederlandse kustbeleid.

(Beeldtitel: Meetcampagne Amelander Zeegat. Najaar 2017. Op een kaart van Nederland licht een bolletje op bij Ameland.) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Beeldtekst: DOEL meetcampagne: Langetermijn kustonderzoek. Nulmeting ecologie. Langetermijn kustonderzoek: Onderzoek naar de werking van de dynamiek van zeegaten. Doel: kennis opdoen over het morfologische systeem.) (Nulmeting ecologie: Onderzoek naar de huidige ecologie in het Amelander Zeegat. Doel: Bepalen invloed van suppleties op ecologie in buitendelta. 5 meetframes meten de stroming van zand en water op 5 vaste plekken op de bodem van de Noordzee.) (Een meetframe hangt aan een kabel. Een kaart van het zeegat bij Ameland met 5 nummers erin. Beeldtekst: 30 drifters meten de stroming op verschillende plekken. Een bootje vaart weg bij een apparaat dat in zee drijft.) (Beeldtekst: Onderzoek sedimenttransport door fluorescerend magnetisch zand. Een luchtfoto van oplichtende plekken in zee. Op andere foto's gooien mannen vanaf een schip emmers leeg in een pijp. Beeldtekst: Nulmeting ecologie in het Amelander Zeegat. Foto's van zeedieren.) (Beeldtekst: Nemen van bodemmonsters. Benthosmetingen met boxcores. Visbemonstering. De meetcampagne draagt bij aan de kennisontwikkeling van de kust. Deze kennis wordt gebruikt voor het advies over het Nederlandse kustbeleid na 2020. Daarmee bereiden wij ons proactief voor op de zeespiegelstijging.) (Kustgenese 2.0 is een samenwerkingsverband tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SEAWAD en Deltares.)

Meer informatie

Kijk op de pagina van Kustgenese 2.0 voor meer uitgebreide informatie over dit programma en de onderzoekslijnen.