Waddenzee

De Waddenzee is uniek. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. Een leefgebied en onmisbare tussenstop voor vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden. Én een uniek natuurgebied om in te recreëren, te werken en natuurlijk om te wonen.

Het Waddengebied

De Waddenzee vormt samen met de kwelders, de Noordzeekust, de bewoonde eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de onbewoonde eilanden en zandplaten, zoals Richel, Griend en Rottumerplaat 1 geheel: het Waddengebied. De internationale Waddenzee loopt nog verder, via Duitsland naar Denemarken.

De Waddenzee staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst, is een Natura 2000-gebied en werd door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied in Nederland. Daarnaast dient de Waddenzee ook als scheepvaartroute en voor visserij.

Waddenzee altijd in beweging

grote hoeveelheden water nemen 2 keer per dag zand en slib mee de Waddenzee in

Het wad is altijd in beweging. Enorme hoeveelheden water persen zich tweemaal per dag met eb en vloed door de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Met het water verplaatsen zand en slib (sediment) zich en worden geulen, platen, kwelders en de eilandkusten gevormd.

Grote delen van de slib- en zandbanken vallen met laagwater droog. Deze droogvallende wadplaten zijn rijk aan bodemleven en vogels vinden er veel voedsel en kunnen er rusten. Bij hoogwater lopen veel wadplaten weer onder en zijn ze juist een voedselbodem- en opgroeiplek voor vissen, krabben en garnalen.

Beheer van de Waddenzee

Rijkswaterstaat beheert en beschermt, samen met overheden, gebiedsbeheerders, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties de Waddenzee. Als water-, kust- en natuurbeheerder willen we dat de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft. En dat de levende natuur zich rijk kan ontwikkelen:

  • We nemen maatregelen voor een goede waterkwaliteit (KRW).
  • We coördineren Natura 2000-beheerplan Waddenzee en Noordzeekustzone en voeren maatregelen uit die daarbij horen, of laten die uitvoeren. 
  • We beschermen de kwelders voor de vastelandskust (met rijshoutendammen).
  • Elke 6 jaar brengen we de vegetatie van deze kwelders in kaart.
  • We investeren de komende jaren ruim € 60 miljoen in meer geleidelijke overgangen tussen zoet en zout in het Waddengebied. Dit is goed voor de vegetatie, vogels en vissen. De maatregelen vallen onder de zogenaamde Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Als natuurbeheerder geven we de elementen zoveel mogelijk vrij spel, zodat de natuur zich goed kan ontwikkelen

Daarnaast zorgen we voor bereikbaarheid en bescherming van de Waddeneilanden. We onderhouden (baggeren) de vaargeulen en veerinrichtingen en begeleiden de scheepvaart vanuit de vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog. Ook beschermen we de eilanden tegen de zee door op en voor de kust zand aan te brengen (suppleren) en bij calamiteiten in dit kwetsbare gebied, zoals een olieramp, bestrijden we de verontreiniging.

Waddenzee behouden voor de toekomst

Om de Waddenzee voor de toekomst te behouden, hebben we inzicht nodig in hoe het watersysteem zich gedraagt en zal ontwikkelen. Ook met het oog op de zeespiegelstijging. Door monitoring brengen we de toestand van het gebied in kaart. Ook laten we regelmatig wetenschappelijk onderzoek doen en stimuleren we het uitwisselen van onderzoeksgegevens met andere beheerders.

Podcast De wilde Waddenzee

De wilde Waddenzee

Het is het grootste natuurgebied van Nederland én het staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Botte Jellema ontdekt waarom dat zo is.

Nieuws over de Waddenzee