Waddenzee

Waddenzee

De Waddenzee is uniek. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. Een leefgebied en onmisbare tussenstop voor vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden. Én een uniek natuurgebied om in te recreëren, te werken en natuurlijk om te wonen.

Het Waddengebied

De Waddenzee vormt samen met de kwelders, de Noordzeekust, de bewoonde eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de onbewoonde eilanden en zandplaten, zoals Griend, Rottumerplaat en Rottumeroog 1 geheel: het Waddengebied. De internationale Waddenzee loopt nog verder, via Duitsland naar Denemarken. De Waddenzee staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst, is een Natura 2000-gebied en werd door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied in Nederland. Daarnaast dient de Waddenzee ook als scheepvaartroute en voor visserij.

Waddenzee altijd in beweging

grote hoeveelheden water nemen 2 keer per dag zand en slib mee de Waddenzee in

Het wad is altijd in beweging. Enorme hoeveelheden water persen zich tweemaal per etmaal met eb en vloed door de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Met het water verplaatsen zand en slib (sediment) zich en worden geulen, platen, kwelders en de eilandkusten gevormd. Grote delen van de slib- en zandbanken vallen met laagwater droog. Deze droogvallende wadplaten zijn rijk aan bodemleven en vogels vinden er veel voedsel en kunnen er rusten. Bij hoogwater lopen veel wadplaten weer onder en zijn ze juist een voedselbodem- en opgroeiplek voor vissen, krabben en garnalen.

Beheer van de Waddenzee

Rijkswaterstaat beheert en beschermt, samen met overheden, gebiedsbeheerders, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties de Waddenzee. Als water-, kust- en natuurbeheerder willen we dat de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft en de levende natuur zich rijk kan ontwikkelen:

 • We nemen maatregelen voor een goede waterkwaliteit en voor het (laten) uitvoeren van het Natura 2000-beheerplan Waddenzee en Noordzeekustzone.
 • We beschermen de kwelders voor de vastelandskust (met rijshoutendammen).
 • Elke 6 jaar brengen we de vegetatie van deze kwelders in kaart.
 • We investeren de komende jaren ruim € 60 miljoen in meer geleidelijke overgangen tussen zoet en zout in het Waddengebied en de verruiming van het leefgebied voor vogels en vissen.

Als natuurbeheerder geven we de elementen zoveel mogelijk vrij spel, zodat de natuur zich goed kan ontwikkelen

Daarnaast zorgen we voor bereikbaarheid en bescherming van de Waddeneilanden. We onderhouden (baggeren) de vaargeulen en veerinrichtingen en begeleiden de scheepvaart vanuit de vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog. Daarnaast beschermen we de eilanden tegen de zee door op en voor de kust zand aan te brengen (suppleren) en bij calamiteiten in dit kwetsbare gebied, zoals een olieramp, bestrijden we de verontreiniging.

Waddenzee behouden voor de toekomst

Om de Waddenzee voor de toekomst te behouden, hebben we inzicht nodig in hoe het watersysteem zich gedraagt en zal ontwikkelen. Ook met het oog op de zeespiegelstijging. Door monitoring brengen we de toestand van het gebied in kaart. Ook laten we regelmatig wetenschappelijk onderzoek doen en stimuleren we het uitwisselen van onderzoeksgegevens met andere beheerders.

Nieuws over de Waddenzee

 • Digitaal netwerk voor grote vissen in de Waddenzee

  Nieuwsbericht 11 mei 2021
  We hebben ruim 100 ontvangers geplaatst op boeien van Rijkswaterstaat in de westelijke Waddenzee om gezenderde grote vissen te detecteren en te volgen.
 • Update Waddenzee Recreant-app

  Nieuwsbericht 6 mei 2021
  In de RiverGuide Recreant-app hebben we informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten en stromingsgegevens van de Waddenzee gebundeld.
 • Broedponton op weg naar havenkom

  Nieuwsbericht 2 april 2021
  Een uit de vaart gehaald dekschuit is voor vogels omgebouwd tot broedponton en omgedoopt tot de Sternstee. Hij ligt nu in de haven van Lauwersoog.

Meer nieuws