Natura 2000: beleven, gebruiken en beschermen

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Rijkswaterstaat heeft 2 rollen binnen Natura 2000: die van voortouwnemer en waterbeheerder.

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Samen hebben ze een oppervlakte van ruim 2,2 miljoen ha. Ongeveer 85% is water, de rest land. De gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Alle Natura 2000-gebieden zijn gekozen op basis van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn, en aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden – de zogenaamde instandhoudingsdoelen van het gebied – en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Elk plan wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar. Daarna wordt bekeken of het plan moet worden verlengd of bijgesteld.

In een beheerplan leggen het rijk en de provincies vast wat er in een gebied gedaan kan worden. Het gaat erom een balans te vinden tussen het realiseren van de ecologische doelen en de wensen van particulieren en ondernemers. Daarom wordt een beheerplan opgesteld in overleg met alle direct betrokkenen.

Voortouwnemer

Elk Natura 2000-gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. Rijkswaterstaat is voortouwnemer van 25 gebieden. De voortouwnemer is het aanspreekpunt voor de buitenwereld en verantwoordelijk voor het totale proces.

Rijkswaterstaat als voortouwnemer

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat:

  • alle belanghebbende organisaties in het overleg worden betrokken
  • het beheerplan geschreven wordt
  • het uiteindelijke beheerplan op instemming kan rekenen van de betrokken ministeries en provincies

Rijkswaterstaat toetst samen met het ministerie van LNV de effecten van het bestaand gebruik (zoals recreatie, landbouw en visserij) op de instandhoudingsdoelen in de gebieden waar we voortouwnemer zijn. De resultaten worden verwerkt in het beheerplan.

Waterbeheerder

Bij de rol van Rijkswaterstaat als waterbeheerder in Natura 2000-gebieden staat de zorg voor een duurzaam en robuust watersysteem voorop. Eén van de prioriteiten van Rijkswaterstaat is de zorg voor schoon en (ecologisch) gezond water: de ecologische basiskwaliteit. Die basiskwaliteit is nodig voor een gezonde natuur.

Meer informatie over Rijkswaterstaat en Natura 2000

Bekijk voor meer informatie over Rijkswaterstaat als voortouwnemer van de beheerplannen voor Natura 2000 de website N2000 Rijkswaterstaat.

Kaarten