Zandplaat Richel (Waddenzee)

Zandplaat Richel (Waddenzee)

Ten oosten van Vlieland ligt in de Waddenzee de zandplaat Richel. Een belangrijke rustplaats tijdens hoog- én laagwater voor diverse bijzondere en zelfs bedreigde diersoorten. Rijkswaterstaat wil de natuur op Richel beschermen tegen verstoring, door middel van voorlichting, gastheerschap en monitoring.

Richel als belangrijk leefgebied

Voor Natura 2000- beschermde vogels zoals de scholekster, de grote stern en drieteenstrandloper, is Richel een belangrijk leefgebied. Ook zeehonden liggen er regelmatig te rusten. De zandplaat is in het bijzonder belangrijk voor trekvogels, zoals de kanoetstrandloper. Elk najaar bezoeken tienduizenden kanoeten het wad, op weg naar Afrika. Voor al deze vogels geldt dat rust van levensbelang is.

Beperkte toegankelijkheid

Tijdens het watersportseizoen is Richel ook een gewilde plek voor recreanten, want tijdens laagwater mag u bij de zandplaat droogvallen met uw schip. Dit kan in de geul vlak voor de wadtoren, genaamd het Fransche Gaatje.

Bij laagwater is Richel deels toegankelijk voor bezoekers. Het grootste gedeelte is gereserveerd als broed- en rustplaats voor vogels en zeehonden en daarom verboden te betreden. Dit gebied is aangegeven door palen met gele borden.

Zandplaat Richel; het ene moment alleen zand en slik, het andere moment vol met vogels

Wadwachters op Richel

Om voorlichting te geven over het gebied ligt er van april tot september een Wadwachterspost bij Richel. Enthousiaste en deskundige, vrijwillige Wadwachters informeren bezoekers van hieruit over de ‘Erecode van het Wad’ en het belang van rust voor de vogels een zeehonden in dit unieke natuurgebied.

Daarnaast observeren Wadwachters de natuur, tellen vogels, registreren zeezoogdieren en opmerkelijke planten en andere organismen. Ook houden ze toezicht om verstoringen van de natuur tegen te gaan. Het uiteindelijke doel is dat de waardevolle, maar kwetsbare gebieden in de Waddenzee zonder problemen ruimte bieden aan vogels, zeehonden én mensen.

‘Erecode voor Wadliefhebbers’

Helpt u ook mee om het unieke Waddengebied te beschermen en te behouden? De gezamenlijke natuurbeschermers van het wad stelden een ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ op. Deze erecode geldt voor alle bezoekers op het wad, zoals opvarenden van schepen, kanovaarders, wadlopers, kitesurfers en vogelaars.

Respecteer de natuurlijke dynamiek van UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee, geef zoveel mogelijk ruimte aan dier en plant en verstoor zo min mogelijke de rust in de omgeving. Wat dit precies inhoudt, lees je op de website Ikpasophetwad.nl.

De wadtoren op Richel

De wadtoren is een drijvend ponton, een mobiele werkplek voor medewerkers en vrijwilligers van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt samen met de Waddenunit en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), dat eigenaar is van de wadtoren. Het NIOZ gebruikt de wadtoren als onderzoeksfaciliteit en doet onderzoek naar vogels.

In de winter ligt de wadtoren bij Texel en in de lente wordt het ponton versleept naar de zandplaat Richel. Sinds het watersportseizoen van 2021 zijn de beheertaken van het drijvende ponton door Rijkswaterstaat overgenomen van Natuurmonumenten.

Beheer Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft sinds 2017 de verantwoordelijkheid om de Waddenzee te beheren en te ontwikkelen volgens onder meer de Natura 2000-doelen. Als water-, kust- en natuurbeheerder willen we dat de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft en de levende natuur zich rijk kan ontwikkelen.

Nieuws