Doelen en resultaten

De problemen in het Veerse Meer zijn uiteenlopend en komen voornamelijk voor bij aanhoudende hoge temperaturen in de zomerperiode. Op een aantal plaatsen is er sprake van witte bacteriematten op de waterbodem, zuurstofloosheid en vermindering van bodemdieren. Ook trad er in de zomers van 2019 en 2020 vissterfte op.

Onderzoek

In 2019 hebben we daarom de bestaande monitoring geïntensiveerd en hebben we nieuwe onderzoeken opgestart. De monitoring breidden we uit naar een maandelijkse zuurstofmeting van West naar Oost.

Sinds februari 2020 voeren we op 17 locaties zuurstof-, chloride- en temperatuurmetingen uit. Ook doen we onderzoek naar de rol van inkomende waterstromen, wierenbedekking en -soorten. Daarnaast voeren we er visuele bodeminspecties uit om een goed zicht te krijgen op de bodemconditie door het gehele meer.

Betrekken omgeving

Het betrekken van de omgeving bij het onderzoek is relevant om het beeld van de ervaren problemen rondom het Veerse Meer compleet te krijgen.

Daarom werkt Rijkswaterstaat gedurende het onderzoek nauw samen met andere overheden. Maar ook met vertegenwoordigers van de landbouwsector, de recreatiesector, duikers en partijen die een rol spelen in het beheer van het water en de natuur op en rondom het Veerse Meer.

Rapportage in 2023

De diverse onderzoeken die worden uitgevoerd brengen we samen in een eindrapportage. Deze rapportage is een weergave van de geconstateerde knelpunten in het Veerse Meer en de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. Op basis daarvan kunnen we eventuele maatregelen treffen.