Plannen Woelse Waard steeds concreter

Nieuwsbericht

Plannen Woelse Waard steeds concreter

Gepubliceerd op: 25 januari 2019, 13:41

Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer Waterschap Rivierenland aan meer natuur en recreatiemogelijkheden in de Woelse Waard bij Gorinchem. De partijen kijken nu wat er precies waar uitgevoerd gaat worden en wat hiervoor nodig is.

Na een verkennende studie in 2018 zijn de partijen tot een maatregelenpakket gekomen. Hierin wordt dijkversterking gecombineerd met een betere ecologische waterkwaliteit in de Woelse Waard, vertelt Johan de Bijl, ecoloog bij Rijkswaterstaat. 'Om de dijk te versterken gaat deze op plaatsen naar buiten. Daardoor ontstaat er minder ruimte voor de rivier. Het waterschap moet deze ruimte compenseren. Deze compensatie kunnen we combineren met de maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren in de Boven-Merwede. Deze maatregelen nemen we in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Naast de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat die meer ruimte voor de rivier realiseren voor de dijkversterking, gaan we extra maatregelen nemen voor natuur en recreatie.'

Natuurlijke elementen

De KRW-maatregelen waarover De Bijl spreekt, zijn onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de plaatsing van rivierhout. De Bijl: 'De Merwede is van oorsprong een getijdenrivier, maar onder meer door de aanleg van de Deltawerken is veel van de zoetwatergetijdennatuur verdwenen. Met de maatregelen brengen wij natuurlijke elementen terug en herstellen wij 30 ha getijdennatuur. Op de flauwe oevers zullen allerlei water- en oeverplanten gaan groeien. Deze begroeide oevers zijn broedplekken voor vogels en onder water is leefgebied voor allerlei waterdiertjes. Op het rivierhout dat op de bodem van de plassen komt, hechten zich micro-organismen zoals algen. Dit trekt weer andere waterdiertjes en vissen aan. De biodiversiteit wordt kortom een stuk groter.'

Watercompensatie

Ter compensatie van het naar buiten plaatsen van de dijk worden er door het waterschap als extra maatregel twee strangen gegraven in de uiterwaarden van de Boven-Merwede. Ook wordt het maaiveld tussen twee plassen verlaagd om de doorstroming te verbeteren. 'De strangen, ofwel nevengeulen, zijn aan één zijde verbonden met de rivier. Hoe verder weg van de rivier hoe minder invloed er is van zuiging en werveling door de scheepvaart. Deze luwe plekken zijn van belang voor onder meer jonge vis. De water- en oeverplanten in deze luwe delen zijn ideaal voor paaiende vissen.'

Extra maatregelen Woelse Waard

De gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland zijn in de verkenningsfase aangehaakt als partner. De provincie werkt mee met als doel om de ecologische kwaliteit van de graslanden te vergroten. De gemeente heeft meegedacht over recreatie in het gebied. In het westelijk deel wordt gedacht aan struinpaden met eventueel stepping stones. In de oostzijde komt een vogelkijkhut. 'De oostzijde wordt dan een rustige plek voor de vogels', vertelt De Bijl.

Planstudie in Woelse Waard

Tot en met medio 2019 voert het projectteam een planstudie uit, waarin alle maatregelen nader worden uitgewerkt en de exacte locaties worden vastgelegd. 'We kijken dan ook of we aan alle voorwaarden voldoen die de omgeving stelt om de maatregelen te kunnen uitvoeren, aldus De Bijl. De uitvoering start naar verwachting eind 2020. Het doel is dat de werkzaamheden eind 2021 zijn afgerond. Daarna begint de ecologische ontwikkeling pas. Eerst vestigen zich pionierssoorten; andere soorten zullen zich pas na enkele jaren vestigen.

Meer nieuws Uitvoering Kaderrichtlijn Water