Gedoogplichten onder de Omgevingswet

Een gedoogplicht biedt een initiatiefnemer een wettelijk instrument om een werk van algemeen belang op andermans grond aan te leggen en in stand te houden. Dit kan gaan om zowel werken bovengronds (zoals hoogspanningsmasten, hoogspanningskabels, en transformatorhuisjes) als werken ondergronds (zoals gasleidingen, drinkwaterleidingen, hoogspanningskabels, en rioleringen).

Wat zijn gedoogplichten?

Een gedoogplicht is nodig wanneer de initiatiefnemer geen overeenstemming heeft kunnen bereiken met de eigenaar (of een andere rechthebbende zoals een huurder of pachter) van het perceel om het werk in, op of boven diens perceel te realiseren.

Door het opleggen van een gedoogplicht moet de eigenaar de aanleg en instandhouding van het werk op zijn grond accepteren. Eventuele schade voor de eigenaar moet de initiatiefnemer vergoeden.

Er bestaan gedoogplichten voor verschillende soorten werken. Deze gedoogplichten zijn geregeld in hoofdstuk 10 van de Omgevingswet (hierna: Ow). Sommige van deze gedoogplichten gelden van rechtswege. Voor andere gedoogplichten is eerst een besluit nodig voordat de gedoogplicht geldt. Dat is een zogenaamde gedoogplichtbeschikking.

Meer uitleg over de gedoogplichten vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Welke gedoogplichten aanvragen bij Rijkswaterstaat?

Voor de volgende gedoogplichten kunt u bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aanvraag om een gedoogplichtbeschikking indienen:

  • Infrastructuur en water (artikel 10.13 lid 1 Ow);
  • energie en mijnbouw (artikel 10.14 Ow);
  • uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag (artikel 10.15 Ow);
  • luchtverontreiniging (artikel 10.18 Ow);
  • vanwege het maken van een ontwerp (artikel 10.20 Ow);
  • andere werken van algemeen belang (artikel 10.21 Ow).

Rijkswaterstaat Corporate Dienst handelt deze aanvragen af.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen tot het opleggen van een gedoogplicht, dan kunt u deze indienen via het formulier Gedoogplicht Verplicht op Zaaksysteem Rijkswaterstaat. Welke gegevens u daarbij moet aanleveren leest u in ons informatiepakket (zie onder Documenten).

Rijkswaterstaat adviseert initiatiefnemers om voorafgaand aan het indienen van een definitieve aanvraag eerst een conceptaanvraag met het bijbehorende dossier te laten toetsen door Rijkswaterstaat. Een verzoek om toetsing van een conceptaanvraag kunt u via het formulier Gedoogplicht Voortoets op Zaaksysteem Rijkswaterstaat indienen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via nummer 0800-8002 of door middel van het contactformulier.

Rechtsbescherming en procedure

Bent u eigenaar of een andere rechthebbende (bijvoorbeeld een huurder of pachter van gronden), en bent u het er niet mee eens dat aan u een gedoogplicht wordt opgelegd, dan kunt u zich daartegen op een aantal manieren verweren. Hoe u dat kunt doen staat in de brief die u daarover zult ontvangen van Rijkswaterstaat.

Ook in de gedoogplichtbeschikking staat dat beschreven. Meer informatie over de procedure en de rechtsbescherming vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.