Zienswijzen

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit. Nadat een vergunningaanvraag binnen is, kan bij de meer ingewikkelde aanvragen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht worden toegepast (afdeling 3.4). In die procedure worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken.

Indienen

Een zienswijze kan schriftelijk worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per mail. Vermeld daar alstublieft het zaaknummer (nummer dat begint met RWSZ-…) bij. Dit moet wel gebeuren binnen de aangegeven termijn.

Besluitvorming

In de besluitvorming over een vergunningaanvraag wegen de ontvangen zienswijzen mee. Een motivering van deze belangenafwegingen wordt toegevoegd aan het uiteindelijke besluit. Dit besluit (wel of geen vergunning) wordt bekendgemaakt in de vorm van een definitieve beschikking.