Zienswijzen

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit.

Nadat een vergunningaanvraag binnen is, kan bij de meer ingewikkelde aanvragen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht worden toegepast (afdeling 3.4). In die procedure worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken.

Indienen

Het indienen van een zienswijze kan zowel schriftelijk als telefonisch bij het Rijkswaterstaatkantoor dat de aanvraag behandelt. Dit moet wel gebeuren binnen de aangegeven termijn. Een overzicht van de aanvragen kunt u vinden op de pagina vergunning aanvragen.

Besluitvorming

In de besluitvorming over een vergunningaanvraag worden de ontvangen zienswijzen meegewogen. Een motivering van deze belangenafwegingen wordt toegevoegd aan het uiteindelijke besluit. Dit besluit (wel of geen vergunning) wordt bekendgemaakt in de vorm van een definitieve beschikking.