Hoogwater Limburg zomer 2021: Evaluatierapport Rijkswaterstaat

We hebben het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg tijdens de zomer van 2021 te evalueren. In het evaluatierapport staat dat de crisisaanpak over het algemeen goed verlopen is.

Aandachtspunten rapport

Er moet volgens het rapport wel meer aandacht komen voor de rollen en taken in de crisisorganisatie. Zowel binnen Rijkswaterstaat als in de samenwerking met partners. Ook blijkt dat er meer behoefte is aan extra uitleg van de waterberichtgeving door ons aan de samenwerkingspartners. Rijkswaterstaat neemt de aanbevelingen van het NIPV over.

Hoogwater in de zomer

De zomer is een periode waarin extreem hoogwater in de Maas voor extra grote uitdagingen zorgt. Dan zijn de uitwaarden in gebruik voor onder andere landbouw en recreatie. En de oevers van de Maas zijn begroeid. De extreem hoge waterstanden ontstonden in een periode waarin dit bijna nooit voorkomt.

De gevolgen voor de omgeving waren erg groot. De hoogwatersituatie van juli 2021 in Limburg was uniek. Net als de crisisinzet die eraan verbonden was. Met deze evaluatie willen we leren van de inzet.

Bruggen slaan

Het rapport geeft ons het advies om een stevige brug te slaan tussen de rollen en taken van Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de twee Limburgse veiligheidsregio’s. Daarmee leren we elkaars verantwoordelijkheden beter kennen. Daarnaast ontstaat er meer begrip voor de dilemma’s die (kunnen) spelen tijdens een hoogwaterperiode. Als je elkaar goed begrijpt en weet wat je aan elkaar hebt, kun je in de toekomst meer voor elkaar betekenen.

Belangrijke conclusies van het rapport

We moeten de effecten van de waterstand en de waterafvoer beter gaan uitleggen. Deze informatie is 24 uur per dag online te volgen op onze pagina voor waterberichtgeving. Maar om een juist beeld te krijgen van di situatie en de gevolgen, is extra informatie van Rijkswaterstaat gewenst. Tijdens een crisisperiode wordt ons aangeraden om duidelijke afspraken te maken over welke informatie precies opgehaald moet worden. Die informatie moeten we daarna goed in draaiboeken verwerken. Zo zijn we een volgende keer beter voorbereid.

Verder is het belangrijk dat er voldoende deskundigheid op het gebied van hoogwater beschikbaar is bij een hoogwatercrisis. Er moet bij een crisis dag en nacht informatie kunnen worden gegeven over bijvoorbeeld de waterafvoer, waterstanden, stroomsnelheden en overstromingskansen.

Vervolg

De aanbevelingen worden door Rijkswaterstaat omgezet in concrete acties zoals opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast participeert Rijkswaterstaat in de verbeterprojecten met crisispartners in Limburg zoals deze op 12 april jl. door de betrokken bestuurders zijn vastgesteld. Rijkswaterstaat heeft hierbij een trekkende rol als het gaat om het verbeteren van de duiding van het situationeel beeld. De afdeling Crisismanagement Rijkswaterstaat monitort de acties.

Nieuws

Onderliggende pagina