Stormvloed

Stormvloed

Bij stormachtig weer en hoge waterstanden is de bewaking van waterkeringen, zoals dijken, hard nodig en van groot belang.

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houdt de waterstanden en de weersverwachting 24/7 in de gaten en waarschuwt waterkeringbeheerders als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan.

Wanneer spreken we van een onveilige situatie?

Als het water bij een van onze meetstations het grenspeil overschrijdt, is er officieel sprake van een stormvloed. Een grenspeil is een waterstand die is afgeleid uit de opgetreden waterstanden van eerdere stormvloeden. Het grenspeil verschilt per locatie en wordt gemiddeld eens per 2 jaar overschreden. Per locatie hebben het WMCN en de waterkeringbeheerders afgesproken bij welke peilen actie moet worden ondernomen. We maken onderscheid tussen 2 grenspeilen waarbij we, bij verwachte overschrijding ervan, in actie moeten komen: het waarschuwingspeil en het alarmeringspeil.

Waarschuwingspeil

Het eerste grenspeil noemen we het waarschuwingspeil. Als het water hierboven komt, nemen de waterkeringbeheerders beperkte maatregelen. Dit gebeurt gemiddeld 1 keer per jaar. Hoewel de waterkeringen dit goed aankunnen, moeten we toch paraat staan.

Alarmeringspeil

Het tweede peil is het alarmeringspeil. Als het water hierboven komt, nemen de waterkeringbeheerders uitgebreide maatregelen. De bijbehorende waterstanden zijn aanzienlijk hoger en de situatie is dan ook een stuk kritieker. Dat het water dit peil overschrijdt, komt eens in de 5 jaar voor.

Crisisadviesgroep Kust en Benedenrivieren

Wanneer we verwachten dat het water ten minste het waarschuwingspeil gaat overschrijden, komt de crisisadviesgroep Kust en Benedenrivieren (WMCN Kust en Benedenrivieren) bijeen in de Waterkamer. Hier houden waterdeskundigen en een maritiem meteoroloog van het KNMI de situatie scherp in de gaten. Wanneer zij een overschrijding van het waarschuwingspeil verwachten, dan stellen ze de waterkeringbeheerders daarvan ongeveer 12 uur voor de hoogste waterstand op de hoogte.

De stormvloedwaarschuwingen worden ook online gepresenteerd, zodat de overige belanghebbende organisaties en personen snel kunnen beschikken over de informatie.

De beheerders nemen beperkte maatregelen, zoals het sluiten van coupures (dijkdoorgangen) en het dichtzetten van riolen. Verwachten de deskundigen dat ook het alarmeringspeil wordt overschreden, dan zijn daarnaast ook maatregelen zoals dijkbewaking nodig.

Bekijk actuele waterstandsverwachtingen

Rijkswaterstaat waarschuwt

Het WMCN gaat bij een alarmering niet zelf het veld in om dijken en andere waterkeringen te bewaken. Dat doen waterkeringbeheerders, zoals de waterschappen en de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Op basis van de waarschuwingen van het WMCN, kunnen de keringbeheerders adequate maatregelen nemen om Nederland veilig te houden.

Wie worden er gewaarschuwd?

Het WMCN licht in de eerste plaats de volgende partijen in:

  • waterschapsbesturen en hoogheemraadbesturen
  • regionale diensten van Rijkswaterstaat
  • provinciebesturen en crisiscentra
  • alarmcentrales van de veiligheidsregio’s

Vervolgens informeert het WMCN het publiek dat er hoogwater op komst is. Dit gebeurt onder andere via (social) media, zoals de website van Rijkswaterstaat, het Actueel Waterbericht, radio en televisie. De waterschappen roepen op hun beurt dijklegers op: groepen vrijwilligers en/of professionals die de dijken inspecteren en eventueel maatregelen nemen. Ook worden er eventueel crisisstaven geactiveerd. Een crisisstaf is een raad van bestuurders die bij elkaar komt in geval van crisis. Als er gevaar dreigt, worden de water- en de stormvloedkeringen gesloten.

Stormvloedrapportages

Wanneer het WMCN in actie gekomen is, publiceren we binnen enkele werkdagen na de storm een stormvloedflits. Hierin staat een korte omschrijving van de situatie rondom de stormvloed en de gegeven stormvloedwaarschuwingen en/of -alarmeringen. Als het grenspeil is overschreden bij een of meer basislocaties is er sprake van een stormvloed en geven we aanvullend ook een stormvloedverslag uit. Een stormvloedverslag is uitgebreider dan een stormvloedflits en is binnen 3 maanden na de storm beschikbaar. Sinds 1948 zijn er stormvloedrapporten beschikbaar en sinds 1998 ook stormvloedflitsen.

100 jaar SVSD

Het onderdeel Kust van het WMCN heette tot 2012 de Stormvloedseindienst (SVSD). In 2021 houdt de dienst zich al 100 jaar bezig met het maken van waarschuwingsberichten bij storm. Lees er meer over in het magazine Waarschuwen voor storm.