Opruimactie containers Waddenzee

Opruimactie containers Waddenzee en Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor containerschip MSC Zoe 342 containers op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden. Een groot deel van de containers ligt in en langs de vaarroute. Rijkswaterstaat coördineert de opruimactie op zee, de kustzone en op kwelders en wadplaten. Naar verwachting duurt de bergingsoperatie nog enkele maanden.

Voor zowel de Noordzee als de Waddenzee zijn wij als Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en zijn we beheerder van de bodem. Vanuit deze rol hebben we de veroorzaker Mediterranean Shipping Company (MSC) aansprakelijk gesteld voor schade en afspraken gemaakt met de verzekeraar van MSC over het bergen van de containers en ladingen. Er is regelmatig overleg met de bergers over de wijze van berging en de zoekgebieden.

Opruimen stranden en dijken Waddengebied

De eerste weken hebben zowel professionals als vele vrijwilligers aangespoelde lading van de stranden en de dijken verzameld, zodat deze afgevoerd kon worden. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat de coördinatie van het opruimen op de eilanden overgenomen. Dagelijks vinden inspectie en monitoring van de stranden en kustzone plaats. Waar mogelijk wordt aangespoelde lading direct opgeruimd. Zo heeft Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer de Rottums voor het broedseizoen schoongemaakt. Ook zijn inmiddels op alle strandovergangen van de Waddeneilanden containers geplaatst waar strandgangers gevonden afval kunnen inleveren

Survey en berging

MSC is als eigenaar van de MSC Zoe verantwoordelijk voor het opsporen en opruimen van de verloren containers plus inhoud. In opdracht van MSC zijn hiervoor survey- en bergingsschepen aan de slag. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de bergingswerkzaamheden en survey. Slechte weersomstandigheden en de vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen de survey- en bergingswerkzaamheden hinderen. Het lokaliseren van overboord geslagen containers is in de Eemsgeul, de verkeersbaan boven de Waddeneilanden en de zeegaten tussen deze eilanden afgerond.

Van de verkeersbaan tot aan het strand van de eilanden is het lokaliseren van containers nog steeds in volle gang. Ook de berging van de containers is nog steeds bezig. Meerdere schepen zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig met het verwijderen van containerdelen en lading van de bodem van de Noordzee, als het weer het toelaat. Inmiddels zijn 295 geïdentificeerde containerdelen met unieke containernummers uit de Noordzee gehaald. Er zijn twee containers overboord geslagen met daarin gevaarlijke stoffen (dibenzoylperoxide en lithium-ion-batterijen). In de Noordzee is op Duits grondgebied een van de containers met gevaarlijke stoffen gelokaliseerd en geborgen. Het gaat om een container met dibenzoylperoxide. De locatie van de andere overboord geslagen container met gevaarlijke stoffen lithium-ion-batterijen) is nog niet vastgesteld.

We werken 24/7 aan het verwijderen van containerdelen en lading van de Noordzeebodem

Inzet van vissersschepen voor berging

MSC of de verzekeraar zet vissersschepen in bij de bergingswerkzaamheden om drijvende lading op te vissen. Vissers kunnen met een certificaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) drijfvuil van MSC Zoe opruimen.

Fishing for Litter

Veel vissers nemen (ook al voordat de containers van de MSC Zoe overboord sloegen) belangeloos deel aan het project 'Fishing for Litter'. Deelnemende vissers nemen opgevist zwerfvuil mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. Deelnemende vissers krijgen als gevolg van het incident met de MSC Zoe, waarschijnlijk meer afval in de netten. Hoeveel meer is nog onduidelijk. Hierdoor gaan de verwerkingskosten voor het vuil dat door het Fishing for Litter-project wordt betaald naar verwachting stijgen. Dit is onderwerp van gesprek tussen Rijkswaterstaat en de eigenaar/verzekeraar van de MSC Zoe.

Berichten voor de scheepvaart

Vissers die in het gebied willen vissen, ontvangen bericht van de Kustwacht en/of de zeeverkeerscentrale Brandaris op Terschelling via zogenaamde ‘berichten aan de scheepvaart’ over de laatste status. Zo weten vissers in welke gebieden containerdelen en/of lading schade kan aanrichten aan hun netten en schepen.

Schade-afhandeling

Rijkswaterstaat coördineert de schade-afhandeling voor overheidspartijen en terreinbeherende natuurorganisaties. Daarnaast helpt Rijkswaterstaat bij de voorbereiding van claims over gemaakte kosten voor het lokaliseren, markeren en opruimen van lading van de MSC Zoe. Vissers die schade aan hun netten of de kotter ondervinden door de containers of items uit de containers, kunnen dit melden via het schadeformulier bij de door MSC aangestelde experts. Wilt u schade melden? Meld dan de exacte positie waar de schade is ontstaan en maak zoveel mogelijk foto’s van het beschadigde onderdeel en het plotterscherm. Na het melden van de schade neemt een expert van het bergingsbedrijf BMT contact met u op.

Onderzoek naar ecologische gevolgen

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de eilandstranden, wadplaten en kwelders onder andere kleine plastic deeltjes aangespoeld. Voor de start van het broedseizoen wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van dit plastic op te ruimen. Uit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna. Ook moet het onderzoek aantonen welke maatregelen genomen moeten worden om de waarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te behouden en ontwikkelen.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's