Doelen en resultaten

Het Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer vormen samen de Randmeren Noord. Dit natuurgebied is uiterst geschikt voor vogels, planten en vissen. Vissen voelen zich vooral thuis in ondiepe zones tussen land en water, maar die zijn er weinig.

Via de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 is Rijkswaterstaat tussen 2009 en 2021 bezig nieuwe ondiepe zones aan te leggen in de randmeren.

Verbetering visstand

Door ondiepe zones aan te leggen en de randen van eilandjes aan te passen, verbetert de visstand in het gebied. Vissen, zoals de snoek en de brasem, ontwikkelen zich beter als er voldoende ondiep water is voor het leggen van eitjes. In ondiep water groeien bovendien veel waterplanten die de eitjes vasthouden en dienen als voedsel voor de vissen.

Rechte dijken

In de Randmeren zijn maar weinig ondiepe plaatsen, omdat er bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland vooral rechte dijken zijn aangelegd. Hierdoor is er geen geleidelijke overgang tussen land en water. Vissen vinden er geen geschikte kraamkamer en rietvogels die hun nest in het riet bouwen vinden te weinig stevig riet. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om dat te verbeteren.

Hergebruik

Bij de aanleg van ondiepe zones in het Ketelmeer zijn damwandplaten gebruikt die ten noordwesten van IJsseloog stonden. Het materiaal gebruiken we om de ondiepe zones in de beginfase te beschermen tegen erosie. Zo maken we duurzaam gebruik van bouwmaterialen. We monitoren de ontwikkeling van riet van 2016-2022 en zodra de ondiepe zones begroeid zijn met robuuste rietzones, verwijderen we de damwandplaten.

Slimme machines

Jonge rietplantjes zijn kwetsbaar, ze worden door wind en stroming weggespoeld of door ganzen opgegeten. Daarom wordt in dit project gewerkt met rietplagtransplantatie. Hiervoor is een nieuwe, slimme machine ontworpen die complete plaggen riet knaagt uit bestaande rietvelden. Deze brengen we naar de plaats waar het riet stevig met de voeten in het water wordt gezet. De nieuwe rietplagmachine wordt ingezet bij de aanleg van bijna 22 hectare nieuwe ondiepe zones in het Zwarte Meer en Ketelmeer.

De rietplagmachine knaagt plaggen riet uit bestaande rietvelden