Veiligheid

Samen werken aan een veilig Nederland

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dit maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. Bovendien stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we vaker extreem weer met heftige stormen, hoosbuien, maar óók langdurige droogte.

Ons land beschermen tegen overstromingen en watertekorten is meer dan ooit van levensbelang.

We onderhouden dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en beschermen de kust, onder meer door het opspuiten van zand. Ook geven we de rivieren meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen, waardoor we meer water kunnen afvoeren.

Extreme droogte en watertekort kunnen schadelijk zijn voor dijken, de natuur, energievoorziening, landbouw, scheepvaart en industrie. En ook de waterkwaliteit en daarmee de drinkwatervoorziening komen onder druk. Bijvoorbeeld door verzilting.

Daarom houden we elk jaar van april tot oktober preventief meer zoetwater vast in onze nationale regenton, het IJsselmeer. Van hieruit verdelen we bij langdurige droogte het weinige zoetwater onder alle watergebruikers.

Hierbij volgen we de verdringingsreeks van de Waterwet. Dijken en keringen staan bovenaan, omdat ze door verdroging instabiel kunnen raken en bij hoogwater geen bescherming meer bieden. Ook natuurgebieden, die door droogte onomkeerbare schade lijden, krijgen voorrang.