Waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat zorgt samen met andere waterbeheerders in Nederland en Europa voor schoon en gezond water in de grote rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee. Water dat geschikt is voor drinkwaterbedrijven, landbouw, visserij, industrie, natuur en recreatie.

schoon en gezond water levert een goede leefomgeving op voor plant en dier

Een goede waterkwaliteit bestaat uit 2 elementen: de ecologische en chemische waterkwaliteit. Als we zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit creëren we daarmee een goede leefomgeving voor planten en dieren (ecosysteem). Een leefomgeving met voldoende voedsel en beschutting.

Ook mag het water geen afvalstoffen bevatten. Dit is de chemische waterkwaliteit. Het water uit onze rijkswateren (rivieren, meren en zeeën die het Rijk beheert) wordt namelijk ook gebruikt voor de productie van drinkwater, de landbouw en recreatie.

Invloeden op waterkwaliteit

Zorgen voor een goede ecologische en chemische waterkwaliteit is voor Rijkswaterstaat een voortdurende en belangrijke taak. De kwaliteit van onze rijkswateren staat namelijk steeds onder druk door factoren van buitenaf. De aanleg van bijvoorbeeld dammen en dijken, maar ook het verruimen van vaargeulen en landwinning zijn van invloed.

De natuurlijke stroming is verstoord en ook zijn geleidelijke overgangen tussen zoet- en zoutwater verdwenen. Daarnaast spelen lozingen van afvalwater een rol en wordt het water steeds intensiever gebruikt door onder meer de scheepvaart, landbouw en recreatie. Tot slot heeft ook de klimaatverandering impact op de waterkwaliteit.

Maatregelen waterkwaliteit

We nemen sinds de jaren 70 verschillende maatregelen om de invloeden op de waterkwaliteit te verminderen en om de kwaliteit te herstellen, te verbeteren en te beschermen. Dit doen we door reguliere werkzaamheden, zoals het aanpakken van zwerfafval en het terugdringen van lozingen.

Ook werken we (inter)nationaal samen binnen programma's (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en Programmatische Aanpak Grote Wateren). Binnen deze programma’s nemen we diverse maatregelen, zoals het terugbrengen van getijde, afspraken maken over het gebruik van de wateren en het aanleggen vispassages. In de onderstaande podcast vertellen we nog meer doen om de vissen te helpen.

Podcast Vissen zonder grenzen

Hoe gaat het eigenlijk met de vissen in onze rivieren? En waarom is het zo belangrijk dat ze vrij op en neer kunnen zwemmen?

Beheer waterkwaliteit rijkswateren

De maatregelen voor een gezonde waterkwaliteit kunnen we niet altijd en overal toepassen. Onze rijkswateren zijn ingedeeld in verschillende watergebieden: grote rivieren, Waddengebied, Eems-Dollard, IJsselmeergebied, Noordzee en Zuidwestelijke Delta. Deze gebieden hebben ieder hun eigen karakter en uitdagingen en vragen daarom ook om gebiedsspecifieke maatregelen.

Resultaten en toekomst aanpak waterkwaliteit

De genomen maatregelen zorgen voor een flinke verbetering van de waterkwaliteit. Zo zijn verschillende diersoorten teruggekeerd in hun oorspronkelijke leefomgeving. Daarnaast is de chemische waterkwaliteit verbeterd door onder meer strengere wetgeving en meer afvalwaterzuiveringsinstallaties. Maar we zijn er nog niet.

Daarom blijven we ook in de toekomst (innovatief) werken aan waterkwaliteit. De aanleg van de Marker Wadden is hier een voorbeeld van. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. We werken (inter)nationaal samen vanuit verschillende programma's.

Nieuws