Ontwerpbesluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ter inzage

Nieuwsbericht

Ontwerpbesluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ter inzage

Gepubliceerd op: 8 juli 2021 - Laatste update: 8 september 2022, 11:41

De ontwerpbesluiten voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal liggen ter inzage. Vanaf 8 juli 2021 is het mogelijk de besluiten in te zien en een zienswijze in te dienen. Graag informeren we u over de procedure.

Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af in het hele rivierengebied. Om deze maatregel mogelijk te maken, hebben Rijkswaterstaat en andere overheden de afgelopen periode verschillende ontwerpbesluiten voorbereid.

Het gaat om de volgende ontwerpbesluiten

  • Ontwerp projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbeslissing (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
  • Ontwerp ontgrondingsvergunning, inclusief m.e.r.-beoordelingsbeslissing (provincie Gelderland)
  • Ontwerp waterwetvergunning (waterschap Rivierenland)
  • Ontwerp omgevingsvergunning (gemeente Zevenaar)
  • Ontwerp omgevingsvergunning (gemeente Lingewaard)
  • Ontwerp ontheffing soorten Wet natuurbescherming (RVO)

Inzagetermijn van 6 weken

De 6 ontwerpbesluiten worden tegelijkertijd ter inzage gelegd, omdat ze nauw met elkaar samenhangen. De provincie Gelderland coördineert dit proces. Van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 liggen alle ontwerpbesluiten voor het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ter inzage. De provincie heeft hiervoor een speciale website ingericht: Coördinatie procedures Provincie Gelderland.

U kunt alle ontwerpbesluiten ook op locatie bekijken. De stukken zijn, tijdens reguliere openingstijden, in te zien op de volgende locaties:

  • receptie provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem;
  • balie publiekshal gemeentehuis van de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ te Bemmel;
  • het Klant Contact Centrum (KCC) van het gemeentehuis van de gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA te Zevenaar.

Een zienswijze indienen

Iedereen kan tijdens de inzageperiode de stukken inzien en een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten. Met zo’n zienswijze geeft u een inhoudelijke reactie op de besluiten.

Schriftelijk of mondeling

U kunt op meerdere manieren een zienswijze indienen: via e-mail, per post of mondeling. Een reactie per e-mail heeft de voorkeur. Vermeld in alle gevallen het zaaknummer 2021-004329 en het ontwerpbesluit waarop uw zienswijze betrekking heeft. 

Per e-mail:
post@gelderland.nl 

Per brief:
Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. Programmering
Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem 

Mondeling:
Hiervoor maakt u tijdens kantoortijden een afspraak via het Provincieloket, telefoonnummer 026 – 359 9999. Uw zienswijze wordt door een medewerker opgetekend; u ontvangt een verslag.

Na de inzagetermijn

De provincie zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het betreffende bevoegd gezag: provincie, gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat of RVO. Zij nemen de zienswijzen mee bij het vaststellen van de definitieve besluiten en vergunningen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een terugkoppeling over wat daarmee is gedaan. Dat gebeurt in de Reactienota die samen met de definitieve besluiten ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting gebeurt dat eind 2021/begin 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verlaging van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal? Op de website Coördinatie Gelderland vindt u een presentatie.