Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder A20 bekend

Gepubliceerd op: 16 februari 2021 - Laatste update: 16 februari 2021, 12:57

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Rijkswaterstaat heeft bewoners uit de gemeente Zuidplas die in de buurt van de A20 wonen en in aanmerking komen voor geluidmaatregelen deze week hierover geïnformeerd.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op MJPG aanpak geluidhinder woningen is precies te zien om welke woningen in de gemeente Zuidplas het gaat. In totaal gaat het om 46 woningen.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De A20 is niet de enige rijksweg in Zuid-Holland waar het MJPG geluidmaatregelen neemt. De bewoners van woningen langs andere Zuid-Hollandse rijkswegen (de A12, A13, A16, A29, N44, N3 en N11) zijn eerder al per brief op de hoogte gebracht.

Vervolgprocedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt in april 2021 officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Zo min mogelijk hinder

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt uiteindelijk het definitieve geluidsaneringsplan vast. Hierna wil Rijkswaterstaat de maatregelen zo vlug en efficiënt mogelijk uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit kan betekenen dat de uitvoering tegelijkertijd plaatsvindt met de geplande werkzaamheden aan de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda. De uitkomst kan ook zijn dat de geluidmaatregelen al (deels) eerder worden uitgevoerd.

Geluidmaatregelenkaart

Voor duizenden woningen in Zuid-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 1 miljard euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om ruim 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op Rijkswaterstaat MJPG staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.