Het innovatieloket van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een aantal grote opgaven. Hierbij kunnen we innovatieve voorstellen vanuit de markt goed gebruiken. Het Innovatieloket van Rijkswaterstaat brengt u en ons verder.

De komende jaren staan we als Rijkswaterstaat voor flink wat uitdagingen: vervanging en renovatie, circulair werken, digitalisering en een steeds drukker wegennetwerk. We begeven ons op onbekend terrein, waardoor onze gebruikelijke werkwijzen of technieken niet altijd meer voldoen. Het moet slimmer, duurzamer, betaalbaarder... en dat betekent innoveren. Het Innovatieloket is daarbij het startpunt.

Meld uw innovatie aan

Innovatieloket

In het Innovatieloket verbinden we nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt met de kerntaken van Rijkswaterstaat. Door kansrijke innovaties te verzamelen en te koppelen aan concrete projecten waarin we ze testen, doorontwikkelen of direct toepassen. Een mooie kans voor marktpartijen om hun innovatie op te schalen bij een van Nederlands grootste publieke aanbesteders in de GWW-sector.

Door helder te zijn over onze ambities en welke thema’s de komende jaren prioriteit hebben, geven we richting aan het motto 'Samen sneller met focus innoveren'. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat 5 focuspunten vastgesteld in haar innovatieagenda:

  • vervanging en renovatie
  • duurzame infrastructuur
  • smart mobility
  • data & informatievoorziening
  • klimaatadaptatie

Download de innovatieagenda op de website Rijkswaterstaat innoveert.

Beoordelingsproces

Voor een goede beoordeling van uw voorstel is het belangrijk dat het goed onderbouwd is. Met name op het gebied van (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief. We beoordelen de potentie, bekijken wat het perspectief is en of Rijkswaterstaat hiervoor de juiste partner is. Zien we kansen en past het bij Rijkswaterstaat, dan beoordelen we de innovatie aan de hand van 4 criteria:

  • relevantie voor een of meerdere focuspunten van Rijkswaterstaat
  • verhouding tussen kosten en baten
  • risico’s
  • draagvlak

De beoordeling vindt plaats door een groep van innovatie-experts van verschillende afdelingen binnen Rijkswaterstaat.

Een plan van aanpak

Als wij kansen zien in het voorstel stelt u vervolgens samen met het Innovatieloket een plan van aanpak op voor het verder brengen van het ingediende innovatievoorstel. Dit beschrijft de route naar implementatie. Het verder uitwerken of aanscherpen van een businesscase kan hier onderdeel van zijn.

Het opstellen van een plan van aanpak is een intensieve fase. We kijken samen welke stappen nodig zijn om uw innovatie bij Rijkswaterstaat toegepast te krijgen. Welke voordelen levert het op in vergelijking met bestaande oplossingen van andere aanbieders, wat zijn de kosten en wie gaat wat doen? Dit mondt uit in een overeenkomst, waarin we alles formeel vastleggen. En vervolgens: aan de slag.

Samen komen we tot succesvolle en krachtige innovaties

Op de website Rijkswaterstaat Innoveert vindt u voorbeelden van innovatieprojecten waar Rijkswaterstaat momenteel aan werkt. Interessant om eens door te nemen voor inspiratie of aanknopingspunten.

Meld uw innovatie aan

Andere vraag?

Heeft u een andere vraag voor het Innovatieloket? Laat dat weten via ons contactformulier.