Innovatieloket Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een aantal grote opgaven. Bij deze opgaven kunnen we innovatieve voorstellen vanuit de markt goed gebruiken. Het Innovatieloket Rijkswaterstaat is hét beginpunt voor innovaties.

Meld je innovatie aan

Ambities van Rijkswaterstaat

De komende jaren staan we voor grote opgaven. Zo willen we als Rijkswaterstaat naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie, en meer gebruik maken van data en ICT in onze bruggen, tunnels en viaducten. Ook moeten we op zoek naar slimme oplossingen voor de toenemende verkeersdrukte.

Door helder te zijn over de ambities van Rijkswaterstaat en door te benoemen welke innovaties de komende jaren prioriteit hebben geven wij richting aan het motto Samen sneller met focus innoveren. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een viertal focuspunten vastgesteld in haar innovatieagenda en innovatie-uitvoeringsagenda: 

  • vervanging en renovatie
  • duurzame infrastructuur
  • Smart Mobility
  • data & IV
  • klimaatadaptatie

Download de innovatieagenda op de website Rijkswaterstaat innoveert.

Dus ben je een marktpartij en heb je een innovatief voorstel voor Rijkswaterstaat? Dan willen we jouw voorstel graag verder brengen.

Voorstel verder brengen

Voor een goede beoordeling van je voorstel is het belangrijk dat het goed onderbouwd is, met name op het gebied van (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief. We beoordelen de potentie, bekijken wat het perspectief is en of Rijkswaterstaat hiervoor de juiste partner is. Zien we kansen voor een voorstel en past het bij Rijkswaterstaat, dan beoordelen we de innovatie aan de hand van 4 criteria:

  • de relevantie voor een of meerdere focuspunten van Rijkswaterstaat
  • de verhouding tussen kosten en baten
  • risico’s
  • draagvlak

Van indienen naar implementatie

Het voorstel dat je hebt ingediend, beoordelen we. We bekijken of we er als Rijkswaterstaat mee aan de slag kunnen of dat we je moeten verwijzen naar andere innovatieclusters bij de overheid. Ben je bij ons aan het juiste adres, dan volgt een uitgebreidere intake.

Op basis daarvan bepalen we of het voorstel voldoende kansrijk is om succesvol toe te passen binnen Rijkswaterstaat. Als dat het geval is, volgt er een gesprek dat de basis vormt voor de beoordeling van de innovatie. De beoordeling vindt plaats door een groep van innovatie-experts van diverse afdelingen van Rijkswaterstaat.

Samen naar een plan van aanpak

Indien het voorstel kansrijk wordt bevonden stel je in (de laatste stap) samen met het Innovatieloket een plan van aanpak voor het verder brengen van het ingediende (innovatie)voorstel. Dit beschrijft de route naar implementatie. Het nader uitwerken/aanscherpen van een businesscase kan hier onderdeel van uitmaken.

Het opstellen van een plan van aanpak is een intensieve fase, waarin we gezamenlijk kijken welke stappen nodig zijn om jouw innovatie bij Rijkswaterstaat toegepast te krijgen, welke voordelen dat oplevert in vergelijking met bestaande oplossingen van andere aanbieders, wat de kosten hiervoor zijn en wie wat gaat doen. Dit moet uitmonden in een overeenkomst, waarin we dit formeel vastleggen. En vervolgens: aan de slag.

Samen komen we tot succesvolle en krachtige innovaties

Gezocht: innovatieve oplossingen

Naast de innovatieagenda zijn een paar van de grote opgaven waar we als organisatie voor aan de lat staan, al doorvertaald naar concrete innovatieopgaven. Hiervoor zoeken we innovatieve oplossingen. Een aantal van de concrete projecten waarbij we open staan voor goede ideeën zijn:

Op de website Rijkswaterstaat Innoveert vind je meer voorbeelden van innovatieprojecten waar Rijkswaterstaat momenteel aan werkt. Interessant om eens door te nemen voor inspiratie of aanknopingspunten.

Meld je innovatie aan

Samen innoveren!

Mocht u nog geen concrete innovatie hebben maar wel interesse om mee te denken over de innovatieagenda van Rijkswaterstaat en de bijbehorende roadmaps?

Meld u aan via het contactformulier.