Vergunningen rijkswateren

Voor een aantal activiteiten in of bij de rijkswateren is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. De decentrale waterbeheerder (waterschap of Hoogheemraadschap) of Rijkswaterstaat behandelt deze aanvragen en meldingen van particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties.De activiteiten kunt u digitaal aanvragen of melden. raadpleeg daarvoor ook de onderliggende pagina's via de verwijzingen op deze pagina.

De locaties waar Rijkswaterstaat bevoegd is om deze vergunningen of meldingen te behandelen zijn vastgelegd in kaarten, deze kunt u vinden op de website Omgevingswet.

In het geval er sprake is van meerdere bevoegde waterbeheerders, dan zal de behandeling meestal door de decentrale waterbeheerder plaatsvinden, waarbij Rijkswaterstaat als adviseur optreedt.

Voor lozingsactiviteiten, ook als hiervoor geen meldplicht over vergunningplicht geldt, is in elk geval de specifieke zorgplicht van toepassing, zoals verwoord in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Vanaf 1 januari 2024 van de Omgevingswet worden leges in rekening gebracht voor het behandelen van aanvragen. Dit is gereguleerd in de Omgevingsregeling. Er worden geen leges gerekend voor aanvragen die voor genoemde datum volgens de Waterwet zijn ingediend.

Activiteiten in of bij rijkswateren?

Wilt u eerst controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen; doe dan de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.

Wilt u direct een vergunning aanvragen of melding doen? Ook dat kunt u doen via het Omgevingsloket.

Activiteiten in of bij rijkswateren

Voor sommige activiteiten op of aan rijkswateren is een vergunning of melding nodig.

Bijzondere transporten

Voor bijzonder transport over water is geen vergunning nodig, mits dit aan de standaardvoorwaarden voldoet. Schippers moeten het transport wel melden.

Smart Shipping

Het varen met een schip met geautomatiseerde toepassingen mag niet zomaar. Voor experimenten met Smart Shipping over een vaarweg is toestemming vereist.

Antarctica

De Zuidpool is een kwetsbaar gebied. Daarom is besloten dat iedereen vanuit Nederland een vergunning nodig heeft om er activiteiten te ondernemen.

Gebruik grond en water

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en/of -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deze toestemming kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld het betalen van een gebruiksvergoeding.