Aanvragen of melden wateractiviteiten

Rijkswaterstaat of de decentrale waterbeheerder (waterschap of hoogheemraadschap) behandelt vergunningaanvragen en meldingen van particulieren, bedrijven of andere overheden en organisaties wanneer zij activiteiten of werkzaamheden op en rond rijkswater uitvoeren.

Hieronder vindt u voorbeelden van activiteiten waarvoor een vergunning of melding nodig kan zijn. Ook kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen of indienen.

Veelvoorkomende activiteiten

 • aanleg van een steiger
 • lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • slaan van een damwand
 • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • bouwen in uiterwaarden of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • permanent aanmeren van een vast of drijvend voorwerp in rijkswater
 • aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • evenement organiseren op het water
 • ontgrondingen

Aanvragen vergunning of melding doen

U kunt vergunningen aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook controleren of voor uw activiteiten een vergunning of een melding noodzakelijk is.

In sommige gevallen is er bij meerdere instanties een vergunning of melding nodig. In het Omgevingsloket wordt op basis van uw informatie automatisch bepaald bij welke instantie u de aanvraag of de melding moet doen.

U kunt ook direct een vergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.