Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen

De Nederlandse kustzone is door de mens ingrijpend veranderd. De aanleg van dammen en waterbouwkundige bouwwerken heeft veel natuur aangetast. Zo zijn er veel minder kwelders en schorren en kunnen vissen moeilijk naar verschillende wateren zwemmen. Daarnaast zijn zoet-zoutovergangen en rust- en broedgelegenheden voor kustbroedvogels nagenoeg verdwenen.

Vanaf de jaren 90 krijgt ecologisch herstel van zoute- en brakke kustwateren steeds meer aandacht van Rijkswaterstaat. Op tal van plaatsen zijn herstelprojecten in uitvoering. Het geld komt onder andere van het uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting Rijkswateren en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Herstellen natuurgebied

De verslechterde toestand van de kusten en oevers is een gevolg van menselijk handelen in het verleden. Het water- en natuurbeleid van Rijkswaterstaat richt zich op het herstel van natuurlijke processen en op de bescherming van bedreigde en zeldzame diersoorten.

Per natuurgebied stelt Rijkswaterstaat de knelpunten vast. Vervolgens worden passende maatregelen gevonden zodat de natuur zich weer kan herstellen. Daarnaast worden al uitgevoerde ecologische herstelprojecten opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast.

Concrete projecten natuurmaatregelen

Als beheerder van alle rijkswateren verbetert en beschermt Rijkswaterstaat alle grote rivieren, kanalen en wateren. Enkele grote projecten zijn het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren, de Voordelta en Herstel en bescherming oevers. Klik in het submenu voor meer informatie over deze natuurmaatregelen.

Onderliggende pagina