Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Breng ons water in balans

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in de vorige eeuw veilig en welvarend. Dijken, dammen en inpolderingen hebben echter ook een keerzijde. De natuurlijke stroming van het water is veranderd en op veel plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Hierdoor missen planten en dieren geschikt leefgebied en zijn hun migratieroutes geblokkeerd.

We investeren in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door een goede leefomgeving te bieden voor planten en dieren (ecosysteem). Een goede waterkwaliteit wordt niet alleen bereikt door een goed ecosysteem, ook is het belangrijk dat het water geen afvalstoffen bevat. Dit is de chemische waterkwaliteit. We zorgen er daarom ook voor dat er geen schadelijke stoffen in het water terecht komen waar wij of de natuur last van kunnen krijgen.

Afspraken in Europees verband

Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden goede waterkwaliteit belangrijk in alle Europese wateren. Omdat water zich niks van landsgrenzen aantrekt, hebben we in 2000 samen afgesproken om maatregelen te nemen in de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn bepaalt dat de wateren in 2027 een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Hier is nog grote winst in te behalen door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden.

Maatregelen Kaderrichtlijn Water

We graven opnieuw nevengeulen bij rivieren, maken oevers natuurvriendelijk, leggen vispassages aan en zorgen voor nieuw leefgebied in drassige gebieden. Rijkswaterstaat voerde afgelopen jaren vele maatregelen uit om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en gaat daar de komende jaren ook mee door. In de jaarrapportage Ecologische waterkwaliteit en natuur 2021 laten we zien dat de maatregelen niet op zichzelf staan, maar ingebed worden in de omgeving. We kijken hierbij verder dan de programmadoelstellingen.

Integrale projecten Kaderrichtlijn Water

Met het aanleggen van KRW-maatregelen proberen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij te dragen aan het behouden van Natura 2000-gebieden. Een win-win. Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen dat de druk op de grote wateren eerder toeneemt dan afneemt. In de Programmatische Aanpak Grote Wateren worden daarom aanvullende maatregelen onderzocht die de bereikte waterkwaliteit minimaal behouden en zo mogelijk nog verder verbeteren.

Door samenwerkingen aan te gaan, weten we integrale projecten te realiseren, afgestemd op de lokale context. Bijvoorbeeld in de Elster Buitenwaarden. Daar werken we samen met de provincie Utrecht aan een natuurgebied met bloemrijke graslanden, geulen, moeraszones en natuurvriendelijke oevers. Een ander voorbeeld vinden we in het westen van ons land. Daar leggen we, samen met de gemeente Rotterdam, in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg een reeks getijdenparken aan.

Nieuws