Bomen: onderhoud en herbeplanting

Rijkswaterstaat verwijdert bomen bij ziekte en voor de veiligheid op de (vaar)weg. En als het niet anders kan, bij de aanleg of verbreding van een weg. Dit doen we na een zorgvuldige afweging van belangen, in overleg met de omgeving.

Aanleiding voor bomenkap

We onderhouden onze bermen en oevers om onveilige situaties op de weg en de vaarwegen te voorkomen. Er zijn verschillende redenen waarom we bomen en struiken snoeien en/of verwijderen. Verkeersveiligheid is de belangrijkste. Afgebroken takken op de rijweg en opkruipende wortels kunnen ongelukken veroorzaken. Dat geldt ook voor zieke bomen, bomen met stormschade en bomen die kunnen omvallen. Die moeten dan om veiligheidsredenen worden verwijderd. En soms ook in verband met aanleg, onderhoud of verbreding van wegen voor een betere bereikbaarheid.

Opdrachtgevers van bomenkap

We voeren deze werkzaamheden meestal uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En soms is de opdrachtgever een veiligheidsregio, een terreinbeheerder, waterschap, provincie of gemeente.

Terreinbeheerders beheren grote natuurgebieden. De bekendste zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In totaal beheren zij ongeveer 473.000 hectare natuur.

In gesprek met de omgeving

Het verwijderen van bomen kan voor de omgeving veel gevolgen hebben. Voor bewoners bijvoorbeeld. Daarom vinden wij het belangrijk om al vroeg met de omgeving in gesprek te gaan. Het is ons streven dat de kap zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de natuur en de leefomgeving. We overleggen met de omgeving over herbeplanting en andere vormen van natuurherstel.

Herbeplanting en natuurherstel

We laten zoveel mogelijk bomen en struiken staan en kappen alleen waar het nodig is. Voor de bomen die worden verwijderd, kijken we naar herbeplanting. Als het kan, zorgen we ook voor andere herstellende maatregelen, zoals vleermuiskasten of faunapassages.

Regelgeving rond bomenkap

Bomen kunnen pas verwijderd worden als de opdrachtgever alle vergunningen en meldingen op orde heeft. De opdrachtgever moet verantwoorden waarom het weghalen van bomen noodzakelijk is en welke mogelijkheden er zijn om de kap te beperken. Het moet duidelijk zijn hoe de negatieve gevolgen voor planten en dieren worden beperkt of voorkomen.

Het vervangen van verwijderde bomen is vaak een wettelijke plicht. Soms is herbeplanting lastig, bijvoorbeeld wanneer bomen niet op dezelfde plaats kunnen terugkomen. Dan zoeken we naar andere mogelijkheden.

Respect voor de natuur

We vinden het belangrijk om respectvol met de natuur om te gaan. Daarom verwijderen we zo min mogelijk bomen. Bij grote projecten voeren we voor de kap een ecologisch onderzoek uit naar de dieren- en plantensoorten in het gebied. Zo kunnen we rekening houden met het leefgebied van deze dieren en planten.

We treffen ook maatregelen voor de aanwezige dieren en plantensoorten. We verwijderen alleen bomen buiten het broedseizoen, tenzij er dringende veiligheidsrisico’s zijn.

Duurzame verwerking van het gekapte hout

We streven ernaar het gekapte hout zo duurzaam mogelijk te verwerken. Dit hout kan een waardevolle grondstof zijn voor hoogwaardige toepassing in de houtverwerking of bijvoorbeeld de meubelindustrie.

Van hout dat hiervoor niet geschikt is, worden vaak OSB-platen gemaakt. Resthout waar geen andere toepassing voor is, wordt versnipperd voor duurzame bio-energie, ook wel biomassa genoemd.