Soortenbescherming

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur houdt Rijkswaterstaat rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals dat in de Omgevingswet is vastgelegd.

De manier van werken binnen de kaders van de wetgeving is voor sommige werkzaamheden vastgelegd in een gedragscode. Per 28 september 2023 is deze gedragscode vernieuwd. We leggen hier uit hoe dat zit.

Voor het Nederlandse natuurbeschermingsrecht zijn het internationale en Europese recht, zoals de Verdragen van Bonn en Bern en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, erg van belang.

De Vogelrichtlijn bevat beschermingsverplichtingen voor alle in het wild levende vogelsoorten. Op grond van de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten zorgdragen voor de strikte bescherming van de diersoorten die staan opgesomd in Bijlage IV, onder a, Habitatrichtlijn, zoals de kamsalamander.

In beide richtlijnen is de bescherming geregeld via verbodsbepalingen, zoals het verbod op het verstoren van in het wild levende diersoorten.

Omgevingswet

De Omgevingswet bevat de verplichtingen die voortvloeien uit deze richtlijnen en de definitie van een flora- en fauna-activiteit. Het soortenbeschermingsregime is vormgegeven met als doel het behoud van plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. De wet beschouwt alle dieren en planten als waardevol en mensen moeten daar zorgvuldig mee omgaan.

In het Besluit activiteiten leefomgeving is geregeld dat er een vrijstelling geldt van enkele verbodsbepalingen als gewerkt wordt conform een zogenaamde gedragscode. Werken volgens een gedragscode heeft als voordeel dat geen procedure voor een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit - hoeft te worden doorlopen.

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat

De huidige gedragscode van Rijkswaterstaat is onder de Wet natuurbescherming goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, deze gedragscode is ingegaan per 28 september 2023.

De goedkeuring van deze gedragscode geldt tot 1 januari 2025. Vóór 1 januari 2025 wordt de gedragscode door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangepast aan de op dat moment geldende beleidseisen en opnieuw aan Rijkswaterstaat voorgelegd. De nieuwe gedragscode kan dan per 1 januari 2025 als onderdeel van de Omgevingsregeling worden aangewezen voor een periode van 5 jaar.

Voor de huidige gedragscode en het bijbehorende goedkeuringsbesluit wordt verwezen naar de website van RVO; vervolgens ‘In ontwerp en definitief goedgekeurde gedragscode R t/m T. Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T organisaties’ aanklikken. In het rijtje dat dan zichtbaar wordt is de Gedragscode Soortenbescherming van Rijkswaterstaat te vinden.

Deze gedragscode is van toepassing op:

  • bestendig beheer en onderhoud zoals gecategoriseerd in de gedragscode per type werkzaamheden voor alle soorten;
  • kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling of inrichting zoals gecategoriseerd in de gedragscode per type werkzaamheden voor een beperkte lijst aan soorten.

Zie de gedragscode voor deze lijsten van werkzaamheden en soorten waar de gedragscode vrijstelling voor geeft.