Natuurmaatregelen

De Nederlandse kustzone is door de mens ingrijpend veranderd.

De aanleg van dammen en waterbouwkundige bouwwerken heeft veel natuur aangetast. Zo zijn er veel minder kwelders en schorren en kunnen vissen moeilijk naar verschillende wateren zwemmen. Daarnaast zijn zoet-zoutovergangen en rust- en broedgelegenheden voor kustbroedvogels nagenoeg verdwenen.

Vanaf de jaren 90 krijgt ecologisch herstel van zoute en brakke kustwateren steeds meer aandacht van Rijkswaterstaat. Op veel plaatsen zijn herstelprojecten in uitvoering. Het geld komt onder andere van het uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting Rijkswateren en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Herstellen natuurgebied

De verslechterde toestand van de kusten en oevers is een gevolg van menselijk handelen in het verleden. Het water- en natuurbeleid van Rijkswaterstaat richt zich op het herstel van natuurlijke processen. Maar ook op de bescherming van bedreigde en zeldzame diersoorten.

Per natuurgebied stelt Rijkswaterstaat de knelpunten vast. Vervolgens worden passende maatregelen gevonden zodat de natuur zich weer kan herstellen. Daarnaast worden al uitgevoerde ecologische herstelprojecten opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast. Bekijk meer op de website Natura 2000 Rijkswaterstaat.

Concrete projecten natuurmaatregelen

Als beheerder van alle rijkswateren verbetert en beschermt Rijkswaterstaat alle grote rivieren, kanalen en wateren. Enkele grote projecten zijn het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren, de Voordelta en Herstel en bescherming oevers. Lees meer op de pagina Maatregelen waterkwaliteit.

Voor meer informatie over ons project in Trintelzand kunt u ook luisteren naar de onderstaande podcast.

Podcast: het moeras in

Botte Jellema ging met ecoloog Rosalie Heins Trintelzand in. Zij vertelt waarom Rijkswaterstaat het moeras terugbrengt.