Publicaties Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat publiceert veel informatie. Deze gegevens zijn onder andere terug te vinden in beelden, data en documenten. Hieronder vindt u een overzicht van alle documentenplatforms waar Rijkswaterstaat gebruik van maakt. 

Het RPP bevat meer dan 160.000 documenten

De lijst geeft inzicht in de verschillende soorten documentatie, waar ze te vinden zijn en hoe te downloaden. Al deze documenten zijn openbaar. De meeste staan op het Rijkswaterstaat Publicatie Platform (RPP).  

Documentenplatforms
Rijkswaterstaat Publicatie Platform (RPP)

Wettelijke informatie, zoals documenten bij vergunningen, onttrekkingen en onteigeningen. Ook documenten die onder de Wet open overheid (Woo) vallen, zoals antwoorden op Woo-verzoeken, beleid, besluiten en onderzoeksrapporten. Verder allerlei overige informatie, zoals schadeformulieren, presentaties en jaarverslagen.

Standaarden Rijkswaterstaat

Openbare standaarden voor de uitvoering van het werk van Rijkswaterstaat.

Platform Participatie

Plannen ter verbetering of aanpassing op het gebied van onder andere water en wegen. 

Officiële overheidspublicaties

Formele documenten van en over Rijkswaterstaat die tot de officiële overheidspublicaties behoren, zoals Kamerstukken, handelingen, vergunningen, beleidsregels, aankondigingen en publicaties in Staatsblad en Staatscourant.

Rijksoverheid documenten

Algemene overheidsinformatie m.b.t. Rijkswaterstaat, zoals antwoorden op Kamervragen, voortgangsrapportages, verslagen en beslisnota’s.

Platform open overheidsinformatie

Diverse documenten zoals beleidsnota's, Woo-verzoeken, beslisnota's en Kamerstukken.