Jaarbericht 2021

We werken er hard aan om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Hoe we dat deden en wat dat opleverde in 2021 leest u in het jaarbericht.

We zetten ons ook in 2021 in voor vlot en veilig verkeer over de weg en vaarweg. We werkten aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een ecologisch gezond watersysteem. Bij dat alles maakten we optimaal gebruik van slimme informatietechnologie en datavoorzieningen. En we zetten ons in voor natuurbehoud en natuurherstel.

Lees hier het jaarbericht over 2021

Water beheren en beheersen

De hoogwatergolf die Nederland in de zomer van 2021 bereikte, maakt duidelijk hoe belangrijk toekomstbestendige netwerken en objecten zijn.

Samen met andere waterbeheerders werken we aan een veilig Nederland, waarin het achterland is beschermd en alle watergebruikerssectoren van voldoende schoon zoetwater worden voorzien.

Vlot en veilig over de weg

In 2021 nam het aantal voertuigkilometers op het rijkswegennet – ondanks corona – toe ten opzichte van 2020. De verwachting is dat de groei van het personen- en goederenvervoer doorzet, zowel op korte als langere termijn.

In 2021 hebben we 11 nieuwe wegdelen geopend en nieuwe wegaansluitingen gerealiseerd om die groei op te vangen. Daarnaast hebben we gewerkt aan het vervangen en renoveren van tunnels en viaducten. Daarbij kiezen we steeds vaker voor duurzame oplossingen, zoals de inzet van elektrisch materieel.

Vlot en veilig over het water

Steeds grotere schepen vervoeren steeds meer goederen over het water. Dit vraagt om goed onderhouden vaarwegen én slimme digitale toepassingen die de wachttijd voor schepen verkorten. 

We zijn volop bezig met het vervangen en renoveren van bruggen, sluizen en stuwen van het hoofdvaarwegennet. In 2021 werden onder meer Zeesluis IJmuiden en het gerenoveerde sluiscomplex Eefde opgeleverd. Een nieuw online-aanmeldsysteem en afronding van project Blauwe Golf Verbindend zorgen ervoor dat schippers sinds eind 2021 vlotter en veiliger van A naar B kunnen.

Slimme informatietechnologie en datavoorzieningen

Zelfrijdende auto’s en zelfvarende schepen. Drones die snel en nauwkeurig inspecties en patrouilles uitvoeren. Sensoren die waarschuwen als wegen glad worden en als bruggen of sluizen onderhoud nodig hebben. Satellieten die de algengroei in de Noordzee in de gaten houden.

Slimme informatietechnologie en datavoorzieningen worden steeds belangrijker. We willen de mogelijkheden optimaal benutten en op die manier ons werk sneller, efficiënter, veiliger, duurzamer én klantvriendelijker uitvoeren. Daarom voeren we allerlei experimenten uit rond nieuwe toepassingen.

Bouwen aan natuur

We beheren het grootste oppervlak aan natuur in Nederland. We zetten ons op allerlei manieren in voor natuurbehoud en natuurherstel. Zo werken we bij de Haringvlietsluizen aan de optimalisatie van de visintrek en leggen we zeegrasvelden aan waar vissen en vogels kunnen schuilen en nestelen.

Een mijlpaal in 2021 was de oplevering van het project Marker Wadden, een heel nieuw natuurlandschap. Ook in ons ‘droge’ werkveld brengen we de natuur terug, bijvoorbeeld in de vorm van ecoducten en faunapassages.