Nieuwsbericht

Onderzoek naar routes trekvissen in Eems-Dollard

Gepubliceerd op: 19 mei 2022 - Laatste update: 19 mei 2022, 16:02

Het is al lange tijd één van de belangrijkste vragen in het visonderzoek in de Waddenzee: kunnen vissen ongehinderd van de zoute zee naar het zoete achterland zwemmen en vinden ze dan voldoende plek om zich voort te planten?

Het antwoord op die vragen is een stuk dichterbij gekomen nu een flink aantal vissen gezenderd is. Vanaf de vistrekperiode, die in het voorjaar begint, is te zien waar ze naar toe zwemmen.

In het onderzoek Eemsvissen in beeld speelt de Eems-Dollard de hoofdrol. Dit is het enige nog bestaande estuarium in het Waddengebied. Een estuarium is een plek waar een rivier uitmondt in een zee of oceaan. Hier stroomt een grote zoete rivier, de Eems, ongehinderd in de zoute Waddenzee. Deze gebieden met voornamelijk brak water zijn erg belangrijk voor trekvissen die in hun leven zowel van zoet als van zout water afhankelijk zijn.

Beschermde vissoorten

Het gaat om trekvissen zoals fint, rivierprik, aal, spiering en driedoornige stekelbaars. Dit zijn beschermde soorten of soorten die bepalend zijn voor de ecologische waterkwaliteit.

Daarnaast is een aantal vissoorten een essentieel onderdeel van het voedselweb waar beschermde vogelsoorten van afhankelijk zijn.

Vismigratienetwerk

Tijdens onderzoek in het project Ruim Baan voor Vissen 1 werd duidelijk dat er opvallend weinig trekvissen zijn te vinden in de haven van Delfzijl in het Eems-Dollard gebied. Met het onderzoek Eemsvissen in Beeld willen we in kaart brengen waardoor dit komt.

Samen met Duitse collega’s is hiervoor een vismigratienetwerk ingericht. Hiermee kan de locatie van gezenderde vissen bepaald worden van de Eemshaven tot Bourtange en Lingen (Duitsland).

Colaflesje aan staalkabel

In maart 2022 waren alle ontvangers geplaatst die het signaal van de gezenderde vissen oppikken. Ze hangen aan een staalkabel in het water met een klein betonblok aan de bodem om alles op zijn plaats te houden. De ontvanger zelf is zo groot als een colaflesje.

Daarnaast pikken de ontvangers van Waddentools Swimway in de westelijke Waddenzee de signalen van de gezenderde vissen op.

Paling en rivierprik

We volgen verschillende trekvissen. Zo zijn er honderden palingen gezenderd en vanaf komende winter worden rivierprikken gevolgd vanuit zee naar de enige paaiplaats in Noord-Nederland, namelijk in de Drentse Aa.

Ook de migratie van finten en andere vissoorten onderzoeken we de komende tijd verder. Op basis van deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om de migratie te verbeteren.

Ruim Baan voor Vissen

Het onderzoek Eemsvissen in Beeld maakt deel uit van het project Ruim Baan voor Vissen 2, dat zich richt op het verbeteren van vismigratie tussen de Waddenzee en het zoete achterland en op het inrichten van leefgebied voor vis.

Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool Van Hall Larenstein en de verschillende waterschappen van de Noord-Nederlandse Waddenkustprovincies. Rijkswaterstaat is partner van het onderzoek Eemsvissen in Beeld, specifiek gericht op vismigratie in de Eems-Dollard.

Lees meer op de website van Ruim Baan Voor Vissen.