Nieuwsbericht

Beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen West-Brabant bekend

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:45

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In West-Brabant komen circa 800 woningen in 13 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit programma. Voor 534 woningen, die behoren tot de 1e fase van 2 plannen, is nu bekend welke maatregelen dat zijn.

De beoogde maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

Welke woningen komen in aanmerking?

Voor duizenden woningen in West-Brabant heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Alleen wanneer het geluid aan de buitenzijde van een woning boven de saneringsdrempel van 65 decibel uitkomt, dan moet volgens de wet worden bekeken hoe het geluid verminderd kan worden. Er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt met een lagere saneringsdrempel. Op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

De bewoners van de woningen waar het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover per brief geïnformeerd in de week van 17 augustus 2020. Zo kunnen zij zich alvast informeren over de beoogde maatregelen en eventueel vragen stellen aan Rijkswaterstaat.

De geluidmaatregelen opgenomen in het saneringsplan West-Brabant worden uitgevoerd voor 534 saneringswoningen langs rijkswegen A4, A16, A17, A27, A58, A59, A65 en N65. Deze woningen liggen in de gemeentes; Bergen Op Zoom, Tilburg, Oisterwijk, Breda, Oosterhout, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur, Woensdrecht, Moerdijk, Roosendaal, Drimmelen en Waalwijk.

Uitkomst berekening van alle woningen online

Voor alle duizenden woningen waarvoor het geluid is berekend, is de uitkomst van de berekening te zien in de geluidmaatregelenkaart. Dit geldt dus ook voor de woningen die niet in aanmerking komen voor maatregelen.

Zienswijze op ontwerpgeluidsaneringsplan

Het ontwerpgeluidsaneringsplan voor de betrokken woningen worden medio oktober 2020 bekendgemaakt en gepubliceerd op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De bewoners van de woningen waar het om gaat, worden hierover dan ook weer per brief geïnformeerd. Na de publicatie van het ontwerpgeluidsaneringsplan heeft eenieder 6 weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er mogelijk aangepast moet worden aan het plan.

Meerdere plannen, verschillende fases

De MJPG-maatregelen in Noord-Brabant bestaan uit meerdere geluidsaneringsplannen die in verschillende fases worden uitgevoerd. In 2019 is het eerste definitieve geluidsaneringsplan opgeleverd voor de A17 in Moerdijk. Het definitieve geluidsaneringsplan voor West-Brabant wordt naar verwachting medio 2021 aangeboden aan de minister ter vaststelling. Voor Oost-Brabant is de planning dat eind 2020/begin 2021 de beoogde geluidmaatregelen voor de woningen in dat plan bekend worden gemaakt.

Vragen MJPG West-Brabant

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kan iedereen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van € 900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.