Rijkswaterstaat zet verbeterde prestatiecontracten voor onderhoud in de markt

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat zet verbeterde prestatiecontracten voor onderhoud in de markt

Gepubliceerd op: 17 april 2020, 12:45

Rijkswaterstaat heeft 3 nieuwe prestatiecontracten opgesteld voor het onderhoud van (vaar)wegen. Deze contracten kennen meerdere verbeteringen, die moeten zorgen voor meer kwaliteit en efficiëntie binnen de keten van partijen die zich bezighouden met de instandhouding van onze infra (instandhoudingsketen).

Bij succes zullen deze verbeteringen ook in toekomstige prestatiecontracten worden toegepast. De verbeteringen zijn onderdeel van het pakket aan maatregelen uit het transitietraject ‘Op weg naar een vitale infra’, waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. De nieuwe contracten worden binnenkort op de markt gezet en gepubliceerd op TenderNed.

West-Nederland Noord

Binnen het nieuwe prestatiecontract voor het hoofdwegennet bij Rijkwaterstaat West-Nederland Noord passen we een langere contractduur toe dan voorheen. Het contract geldt voor 5 jaar, plus een mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar. Verder is de scope van het prestatiecontract uitgebreid en intensiveren we de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Dit doen we door toepassing van de zogeheten concurrentiegerichte dialoog light, een procedure waarbij we in dialoog met een aantal geselecteerde marktpartijen toewerken naar de beste oplossing. Ook werken we binnen dit contract met de Best Value-aanpak, zodat de expertise van de opdrachtnemer optimaal wordt benut.

Noord Nederland

Ook in Noord Nederland krijgen de prestatiecontracten een langere contractduur. We delen deze prestatiecontracten in naar werksoort, zoals het onderhoud aan de groenvoorziening of het vernieuwen van asfalt. Hiermee wil Rijkswaterstaat de expertise van meer gespecialiseerde partijen gerichter aanspreken.

Door de percelen binnen de contracten te maximaliseren wil Rijkswaterstaat een bredere groep partijen uit de markt de kans geven om mee te dingen. Dit maakt dat ook kleinere partijen uit het MKB voor de contracten in aanmerking kunnen komen.

Oost Nederland

Bij het prestatiecontract vaarwegen in Oost Nederland dagen we opdrachtnemers uit om proactief de voorspelbaarheid van het assetmanagement te verbeteren. Dat kunnen ze doen door actief data over de staat van het Rijkswaterstaat-areaal te verzamelen en te delen met ons zodat we nog beter in staat zijn de onderhoudsopgave te voorspellen.

Ook is er binnen dit prestatiecontract veel aandacht voor duurzaamheid. Dit doen we door bij de selectie op basis van Beste Kwaliteit Prijs Verhouding (BPKV) een selectiecriterium op te nemen met behulp van de Milieukostenindicator (MKI). Ook bij het prestatiecontract vaarwegen in Oost Nederland werken we met de langere contractduur van 5 plus 3 jaar.

Optimale samenwerking

Binnen het traject om te komen tot een vitale infrasector is er veel aandacht voor het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en aanbestedingen, zoals deze prestatiecontracten. Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het onderhoud aan (vaar)wegen en aan een continue verbetering van de kwaliteit en efficiëntie in projecten.