Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen bekend

Gepubliceerd op: 8 april 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:46

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Voor circa 1.450 van deze woningen, behorende tot fase 1 van het project, zijn deze maatregelen nu bekend.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: A4, A12, A13, A15, A16, A20, A29, A38, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915. In de geluidmaatregelenkaart op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen is precies te zien om welke woningen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. Met name in de gemeenten Rotterdam (784 woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen (110) en Dordrecht (109) komen in deze 1e fase woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht.

Vervolgprocedure MJPG

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt in juni 2020 officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website Bureau Sanering Verkeerslawaai. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Tweede fase geluidmaatregelen

De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld in 2 fases. De circa 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de 1e fase. De maatregelen voor de circa 450 woningen van de 2e fase worden eind 2020 bekendgemaakt.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van € 900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

*Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.