Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal

Nieuwsbericht

Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 17 februari 2020 - Laatste update: 17 februari 2020, 14:39

Rijkswaterstaat heeft een bijzondere band met (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal. Om die band met het gebied te versterken, zijn we op zoek naar ideeën en voorstellen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Heeft u een goed idee? Dien het in.

Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Al meer dan 200 jaar werkt Rijkswaterstaat continu aan het optimaliseren van (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal zodat het goed bevaarbaar en ook bij hoogwater veilig blijft. Momenteel bereiden we de verlaging van kribben en oevers voor. Ook de omgeving is sinds jaar en dag, bij hoog en bij laag water, vergroeid met het Pannerdensch Kanaal. Deze bijzondere band met het gebied willen we graag versterken.

Meedenken gebied rondom Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat nodigt bewoners, buurten, bedrijven, organisaties en overheden uit mee te denken en met ideeën en voorstellen te komen. We zijn op zoek naar ideeën die zijn gericht op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden: kennis, educatie, recreatie, beleving, sociale relevantie en welzijn, waardering en betrokkenheid. Download de folder 'Mijn idee voor het Pannerdensch Kanaal'.

Doel van de voorstellen

De voorstellen zijn van betekenis voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Ze dragen bij aan het verspreiden en delen van kennis en inzicht (bijvoorbeeld over de bijzondere functie en geschiedenis van het gebied); ze versterken de recreatiemogelijkheden of vergroten de belevingswaarde van het projectgebied. Of ze hebben een sociale functie voor de mensen in het gebied en versterken de waardering voor en de betrokkenheid bij het gebied.

Eisen voorstellen Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat bekijkt of de ingebrachte ideeën in aanmerking komen en beoordeelt welk idee of voorstel het beste voldoet aan de gestelde eisen. Mogelijk gaat Rijkswaterstaat naar aanleiding van een ingediend voorstel eerst in gesprek met de indiener om het voorstel nader te bekijken. Als de ideeën niet aan de criteria voldoen, behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om ze niet in behandeling te nemen.

De eisen waar een voorstel aan moet voldoen zijn:

  • heeft een directe relatie met het gebied: begin (kop) van het Pannerdensch Kanaal (van splitsingspunt tot aan de onderdoorgang van de Betuweroute)
  • heeft toegevoegde waarde voor het gebied
  • vergroot de betrokkenheid bij of kennis over het gebied
  • heeft een educatieve, recreatieve, sociale of belevingsfunctie (in relatie tot het gebied)
  • vraagt om een eenmalige investering van Rijkswaterstaat (is er sprake van beheer en onderhoud dan moeten de kosten daarvoor op een andere manier te garanderen zijn)
  • de investering staat in verhouding tot de toegevoegde waarde die het voorstel biedt.

Beoordelingscriteria

Rijkswaterstaat beoordeelt en scoort de ingebrachte ideeën en voorstellen die in aanmerking komen op basis van de volgende criteria:

  • duurzaamheid: het heeft een duurzaam effect op de langere termijn (langlopend is beter dan eenmalig)
  • bereik: hoe groter en diverser de groep die wordt bereikt, des te beter het idee/initiatief scoort
  • de impact op de directe omgeving is belangrijker dan de impact op verder weg gelegen gebieden
  • gelijkheid: het voorstel mag niet slechts één partij buitensporig bevoordelen

Procedure indienen voorstel

Tot uiterlijk 31 maart 2020 kan iedereen uit de omgeving ideeën indienen. Mail naar Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) of bezoek de inloopavond op 10 maart 2020. Rijkswaterstaat verwacht geen compleet uitgewerkte voorstellen. Een korte uitleg op een half A4 is al voldoende. Het is wel belangrijk dat duidelijk is wat het doel is van het ingediende idee, wat het inhoudt en op welke manier het aan de eisen en beoordelingscriteria voldoet.

Bekendmaken uitslag

Deze zomer maakt Rijkswaterstaat bekend of er haalbare ideeën bij zitten en welke dat zijn. De resultaten koppelen we terug via de nieuwsbrief en direct naar de indiener.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers