Ecologie bij dijk van Marken

Interview

Ecologie bij dijk van Marken

Gepubliceerd op: 1 november 2019, 12:30 - Laatste update: 1 november 2019, 12:33

De komende maanden gaan we ‘s nachts de kuifeenden bij de dijk van Marken bestuderen. Dit doen we na advies van de Commissie m.e.r. (onafhankelijke deskundigen op gebied van natuur en milieu) op ons milieueffectrapport (MER). Met het MER laten we onder andere zien welke effecten de aanleg van de nieuwe dijk op de natuur heeft.

Chris van der Geest is adviseur milieu bij Rijkswaterstaat: ’Vlak onder de dijk liggen mosselbanken. Uit ons onderzoekt blijkt dat deze strook in mindere mate belangrijk is als voedselgebied voor kuifeenden. De Commissie m.e.r. twijfelt hierover en heeft ons geadviseerd om extra onderzoek te doen of de kuifeenden op met name de Gouwzee last hebben van de werkzaamheden. We gaan daarom nader onderzoeken of en in welke mate de kuifeenden daadwerkelijk op deze plek komen.'

Bijzondere dieren in omgeving Marken

De kuifeenden gaan ’s nachts op zoek naar voedsel en daarom zijn onderzoekers ook ‘s nachts aanwezig zijn op de dijk. 'Hier tellen ze de eenden en bestuderen of deze wel of niet bij de mosselbanken vlak onder de dijk op zoek gaan naar eten. Zie je dus de komende tijd mensen ’s avond laat op de dijk met een verrekijker, dan is er een grote kans dat het de onderzoekers zijn.' Er leven meer bijzondere dieren op en rond de dijk. 'Marken wordt omringd door Natura 2000-gebied. Er leven rond Marken vooral veel bijzondere vogelsoorten. In de dijk zelf heeft de ringslang zijn holen. En vastgesteld is dat ook de waterspitsmuis er leeft.'

Monitoren impact dijkversterking Marken

Bij de werkzaamheden aan de dijk houdt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Dit is ook een verplichting vanuit de natuurwetgeving. 'De aannemer moet bijvoorbeeld tijdens het werk goed in de gaten houden welke impact ze hebben op de omgeving. Hoe troebel wordt het water, hoeveel geluid wordt er geproduceerd?' Zo nodig treft de aannemer maatregelen om eventueel negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Natuur een handje helpen

Van der Geest: 'Stellen we vast dat de kuifeenden toch dusdanig gebruik maken van de mosselbanken, dan nemen we uiteraard maatregelen en passen we de werkzaamheden hierop aan. Ook zaaien we het binnentalud van de dijk straks in met kruiden en wilde bloemen om een zo biodivers mogelijke dijk te krijgen. Daarnaast wordt bij de Westkade een oeverzwaluwwand gerealiseerd en worden op enkele plekken in het water kleine dammetje aangelegd. Die zorgen voor luwe plekken waar vissen achter kunnen schuilen. En bij delen van de teensloot maken we natuurlijke oevers. Zo gebruiken we het werk aan de dijk om de natuur ook meteen een handje te helpen.'

Meer nieuws Dijkversterking Marken