Tunnelveiligheid

Een paar grote tunnelbranden in de Alpen waren voor het Europese Parlement reden om in een Europese tunnelrichtlijn strenge veiligheidseisen vast te leggen.

De richtlijn werd in 2004 ingevoerd en verplichtte alle EU-landen om tunnelveiligheid vast te leggen in nationale wet- en regelgeving.

Veilige tunnels

In Nederland is de Europese tunnelrichtlijn in 2006 omgezet in nationale tunnelwetgeving, die strenger is dan de richtlijn. Zo geldt de Europese richtlijn voor bestaande en nieuwe tunnels van 500 m of langer die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet.

De Nederlandse Tunnelwet geldt voor alle verkeerstunnels van 250 m of langer. Bovendien stelt de Nederlandse wet in tegenstelling tot de Europese richtlijn dat verkeer per tunnelbuis maar in 1 richting mag rijden.

De invoering van de Europese tunnelrichtlijn heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid van veel Europese tunnels enorm is verbeterd. Zo zijn vluchtwegen aangelegd en de juiste veiligheidssystemen aangebracht. In combinatie met regelmatig onderhoud, behoren de Nederlandse tunnels tot de veiligste van Europa.

Wegverkeersleiders houden tunnels 24 uur per dag en 7 dagen per week in de gaten

Toezicht op tunnels

Onze wegverkeersleiders houden tunnels 24 uur per dag en 7 dagen per week vanuit verkeerscentrales in de gaten. Dit doen ze met camera’s en detectiesystemen. Bij incidenten kunnen ze de tunnel afsluiten, installaties in de tunnel bedienen en de hulpdiensten alarmeren.

Hoogtemeldingen bij tunnels

Het is belangrijk om te weten hoe hoog een vrachtwagen is. Voor de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers zet Rijkswaterstaat zich in om hoogtes te meten. Voor meer informatie kunt u ook de infographic over hoogtemeldingen raadplegen.

Wilt u met een vrachtwagen die hoger beladen is dan 4 m door een tunnel? Vraag dan een ontheffing aan via het RDW, inclusief een alternatieve route.

Wat te doen bij een hoogtemelding

Bij de meeste tunnels meten we met geautomatiseerde systemen een paar km voor de tunnel de hoogte van voertuigen. Onderstaande animatie legt uit waarom wij de hoogte van vrachtwagens meten en wat vrachtwagenchauffeurs moeten doen als ze een melding krijgen dat hun voertuig te hoog is.

VOICE-OVER: Als vrachtwagenchauffeur kunt u bij tunnels een melding krijgen dat uw wagen te hoog is. In deze animatie leggen we uit wat u dan moet doen. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan vier meter. Toch ontstaat er geregeld schade aan tunnels doordat hogere vrachtwagens erdoorheen proberen te rijden. Het repareren van deze schade kost veel geld en levert bovendien forse verkeershinder op. Om deze schade en hinder te voorkomen geeft Rijkswaterstaat u op weg naar een tunnel de volgende aanwijzingen. Een aantal kilometer voor de tunnel staat een verkeersbord met daarop de doorrijhoogte van de tunnel en de afrit die u moet nemen als uw wagen te hoog is. Ruim voor deze afrit passeert u een automatisch hoogtedetectiesysteem. Dit systeem meet de hoogte van uw voertuig. Als uw voertuig te hoog is, krijgt u via een knipperend bord een waarschuwing en de instructie om bij de volgende afslag de weg te verlaten. Verlaat u de weg niet, dan passeert u een tweede meetpunt. Als dit ook meet dat uw vrachtwagen te hoog is wordt de snelheid verlaagd en gaat het verkeerslicht van geel naar rood. Hierdoor komen u en al het overige verkeer stil te staan. De vertraging duurt gemiddeld tien tot twintig minuten. Als u stilstaat voor de afgesloten tunnel, krijgt u via een luidspreker de oproep om naar een speciale calamiteitenweg of naar de vluchtstrook te rijden. Hier meet een weginspecteur de hoogte van uw vrachtwagen met de hand op. Blijkt uit deze meting ook dat uw vrachtwagen te hoog is dan schakelt de weginspecteur de politie in om u te bekeuren. De boete bedraagt 700 tot 900 euro. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Deze animatie is ontwikkeld in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dit is een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Veiligheidsexperts

De overheid wil dat alle kennis over tunnelveiligheid beschikbaar is voor tunnelbouwers en beheerders. Ook wil de overheid de veiligheid in tunnels kunnen controleren. Bij Rijkswaterstaat zorgen 2 organisatieonderdelen met experts op het gebied van tunnelveiligheid daarvoor. Het gaat hier om het Steunpunt Tunnelveiligheid en het Bureau Veiligheidsbeambte.

Steunpunt Tunnelveiligheid

Het Steunpunt Tunnelveiligheid is het loket binnen Rijkswaterstaat waar alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld is. Het Steunpunt Tunnelveiligheid onderzoekt, stelt kaders en richtlijnen op, ontwikkelt instrumenten en adviseert projectorganisaties en tunnelbeheerders over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

Bureau Veiligheidsbeambte

In de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ is vastgelegd dat er voor elke wegtunnel in Nederland die langer is dan 250 m, een onafhankelijke veiligheidsbeambte moet zijn die de tunnelbeheerder adviseert over tunnelveiligheid. Bianca Janssen is de veiligheidsbeambte voor alle wegtunnels langer dan 250 m, zowel bestaande als wegtunnels in planvorming of realisatie, die Rijkswaterstaat beheert.

Wat te doen bij file, pech, een ongeval of brand in een tunnel

Om weggebruikers te informeren wat ze moeten doen bij pech, file, een ongeval of brand in een tunnel, maakten we animaties met veiligheidsinstructies. Hierin vertellen we hoe u het beste kunt handelen in dergelijke situaties.

Meer informatie kunt u terugvinden in onze brochure Veilig en vlot door onze tunnels.