Tunnelwet

De tunnelwet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 m.

In de wet worden onder andere de volgende zaken geregeld:

  • heldere norm voor wegtunnels
  • wettelijke norm getoetst door middel van de methodiek QRA tunnels
  • gestandaardiseerde uitrusting voor nieuwe rijkstunnels (vastleggen in de planologische fase)
  • scenarioanalyse; de analyse kan input leveren voor het veiligheidsbeheerplan. Het kan niet leiden tot extra of aanvullende voorzieningen

Met de vastlegging van de standaarduitrusting, is het maken van keuzes over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting voor rijkstunnels niet meer nodig. Hiermee handhaven we het bestaande veiligheidsniveau van Nederlandse tunnels.

Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Naast de Warvw is er de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw). In de Rarvw staat de lijst met voorzieningen (limitatief) voor de gestandaardiseerde uitrusting.

Tevens bevat de RARVW een aantal bijlagen:

  • QRA tunnels (gewijzigde)
  • Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels
  • uitgangspunten bedienprocessen
  • op prestatie-eis niveau eisen aan de gestandaardiseerde uitrusting

De uitvoering van de eerste 5-jaarlijkse evaluatie van de werking van de gestandaardiseerde uitrusting vond in 2018 plaats. Deze evaluatie zal leiden tot een paar aanpassingen van de RARVW. We voeren die via het doorlopen van het vaststellingsproces door.

Documenten