Bureau veiligheidsbeambte

Bianca Janssen is de veiligheidsbeambte voor alle wegtunnels langer dan 250 m, zowel bestaande als wegtunnels in planvorming of realisatie, die Rijkswaterstaat beheert. De veiligheidsbeambte adviseert de tunnelbeheerder gevraagd en ongevraagd.

De veiligheidsbeambte wordt daarbij ondersteund door het Bureau Veiligheidsbeambte. Zie de pagina Tunnels voor een overzicht van de tunnels die Rijkswaterstaat beheert.

Onafhankelijke positie

De veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat is onafhankelijk, dit is vastgelegd in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Hij rapporteert rechtstreeks aan de tunnelbeheerders, zijnde de hoofdingenieur-directeuren van de regio's en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Taken

De veiligheidsbeambte heeft verschillende wettelijk bepaalde taken (adviseren, coördineren, controleren, rapporteren en meewerken met evaluaties). Het document Taken veiligheidsbeambte bevat een korte omschrijving van die taken. En beschrijft de gevallen waarin de tunnelbeheerder de veiligheidsbeambte om advies moet vragen.

Oefeningen

De veiligheidsbeambte gaat vanuit zijn wettelijke taak na of het bedieningspersoneel en de hulpverleningsdiensten geoefend zijn. De veiligheidsbeambte werkt daarnaast mee aan de organisatie van de regelmatig te houden oefeningen en de evaluatie van oefeningen. De veiligheidsbeambte voert deze taken uit zowel tijdens de realisatie als tijdens de exploitatie van een tunnel.

Er worden oefeningen georganiseerd in het kader van de opleiding voor een openstelling van een nieuwe of gerenoveerde tunnel. In dat geval maakt het resultaat van deze oefeningen deel uit van het openstellingsadvies van de veiligheidsbeambte.

Daarnaast schrijft de Regeling Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels voor dat er minimaal in 1 keer in de 4 jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening wordt uitgevoerd.

Van deze oefeningen zal de veiligheidsbeambte een waarnemingsrapport opstellen. Het is mogelijk om in het kader van efficiëntie, een oefening binnen de van de openstelling aan te merken als een realistische oefening, zoals bedoeld in de regelgeving.

Het adviesproces

De veiligheidsbeambte heeft in alle fasen van de levenscyclus van de tunnel wettelijke adviestaken. Tijdens de planfase geeft hij advies over het Tunnelveiligheidsplan ten behoeve van het Tracébesluit, in de ontwerpfase wordt geadviseerd over het Bouwplan ten behoeve van de omgevingsvergunning en tijdens de bouwfase over het Veiligheidsbeheerplan ten behoeve van de openstelling van de tunnel.

Ook is een wettelijk advies van de veiligheidsbeambte vereist als er wezenlijke wijzigingen van (het gebruik van) de tunnel plaatsvinden.

Voor het gestructureerd en tijdig afhandelen van adviesaanvragen is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken te maken en vast te leggen over de inzet van de veiligheidsbeambte.

Advieskader

Bureau Veiligheidsbeambte heeft een advieskader ontwikkeld met als doel voor betrokken partijen inzichtelijk te maken welke aspecten bij beoordeling van de tunnelveiligheid van belang zijn. Maar ook op welke momenten deze aspecten relevant zijn.

Het primaire doel van het advieskader is om in elke fase van een tunnelproject (nieuwbouw, wezenlijke wijziging) en voor audits alle benodigde informatie en antwoorden te verzamelen, waarmee als veiligheidsbeambte een antwoord gegeven kan worden op de 3 basisvragen:

  • Zijn de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig?
  • Functioneren de aanwezige veiligheidsvoorzieningen betrouwbaar, voor nu en in de toekomst?
  • Staan de organisatie van de tunnelbeheerder (inclusief verkeerscentrale) en de hulpverleningsdiensten gesteld voor de aan hen toegewezen taken, voor nu en in de toekomst?

Het advieskader dient hierbij als hulpmiddel voor het opbouwen van het dossier dat door de tunnelbeheerder wordt opgeleverd aan de veiligheidsbeambte als onderdeel van een adviestraject, gevraagd of ongevraagd. Dit advies gaat over het al dan niet veilig kunnen exploiteren van een tunnel, wat de overkoepelende scope van het advieskader beperkt tot tunnelveiligheid.

Het secundaire doel van het advieskader voor de tunnelbeheerder is het kunnen aantonen dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving voor tunnelveiligheid.

Het advieskader vervangt het toetskader van de veiligheidsbeambte. Het advieskader is in 2019 in gebruik genomen, het toetskader wordt dus niet meer onderhouden door Bureau Veiligheidsbeambte. De aanleiding van deze wijziging is om een advieskader op te stellen dat beter aansluit bij de adviestaak van de veiligheidsbeambte.

Het advieskader bestaat uit het advieskader in tabelvorm en een toelichtingsdocument. De actuele versie van deze documenten is verkrijgbaar bij Bureau Veiligheidsbeambte via ondergenoemd e-mailadres.

Jaarberichten

De veiligheidsbeambte brengt jaarlijks verslag uit van zijn bevindingen over het afgelopen jaar aan onder andere de tunnelbeheerders, het bevoegd college van burgemeester en wethouders en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet dat middels een jaarbericht. Bekijk hier het jaarverslag uit 2022.

Voorgaande jaarberichten zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact

Wilt u meer weten over Bureau veiligheidsbeambte of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan per e-mail contact op.