Planning en aanpak

Planning en aanpak

We verbreden de snelweg A15 met een rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht. De uitvoerende werkzaamheden zijn in 2020 gestart. Uiterlijk in 2021 moet het project zijn afgerond. Bekijk hier de volledige planning.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in september 2018 het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht en het saneringsplan A15 Papendrecht-Sliedrecht vastgesteld. Het Tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht is onherroepelijk.

Planning verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

11 januari tot en met 21 februari 2018

Ter visielegging en indienen zienswijzen ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en m.e.r-beoordelingsbesluit

12 september tot en met 24 oktober 2018

Terinzagelegging tracébesluit en saneringsplan

2018
  • Vaststellen tracébesluit en Nota van Antwoord (bijlage bij tracébesluit)
  • Beroepsmogelijkheid voor indieners zienswijzen
2019

Contractvoorbereiding en aanbesteding

2020

Start werkzaamheden, aanbrengen voorbelasting

Weekend week 30

Weekendafsluiting A15: aansluiting 25 Sliedrecht-Oost -23 Papendrecht (richting Rotterdam)

Reserve weekend week 31

Reserve weekendafsluiting A15: aansluiting 25 Sliedrecht-Oost –23 Papendrecht (richting Rotterdam)

Weekend week 32

Weekendafsluiting A15: aansluiting 23 Papendrecht – Sliedrecht-Oost (richting Gorinchem)

Weekend week 33

Weekendafsluiting A15 aansluiting 23 Papendrecht – Sliedrecht-Oost (richting Gorinchem)

Reserve weekenden week 34 en 35

Reserve weekendafsluiting A15: aansluiting 23 Papendrecht – 25 Sliedrecht-Oost of vice versa (richting Rotterdam of Gorinchem)

Zomer 2021

Weekendafsluitingen A15 Papendrecht – Sliedrecht (gefaseerd)

Mei - September 2021

Verwijderen voorbelasting, graven watergangen, verbreding rijksweg

Eind 2021

Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Deze planning is onder voorbehoud.

Om de doorstroming te verbeteren, creëren we op de Noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen gecombineerd is. Op de Zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost leggen we een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aan.

De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte

Raakvlak met omliggende projecten

Het project ‘verbreding A15 Papendrecht – Sliedrecht’ grenst direct aan 2 andere projecten die (gedeeltelijk) parallel worden uitgevoerd. Het betreft hier de projecten ‘aansluiting A15/N3/N214’ en het ‘groot onderhoud N3’. Diverse werkzaamheden die hinder veroorzaken worden zoveel mogelijk gecombineerd om de werkzaamheden zo veilig, efficiënt en met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Meer informatie over deze projecten is ook te vinden op de website van de N3.